Forsiden

Kommisjonsbeslutning 2010/347/EU av 19. juni 2010 om endring av Kommisjonsbeslutning 2004/388/EF om et dokument om overføring av eksplosive varer innenfor Fellesskapet ...

Kommisjonsbeslutning 2010/347/EU av 19. juni 2010 om endring av Kommisjonsbeslutning 2004/388/EF om et dokument om overføring av eksplosive varer innenfor Fellesskapet ...

Commission Decision 2010/347/EU of 19 June 2010 amending Decision 2004/388/EC on an Intra-Community transfer of explosives document ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 22.08.2012

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 31.08.2012

Hovedansvarlig(e) departement(er): Justis- og politidepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XXIX. Eksplosive varer til sivil bruk

Status

Beslutningen ble publisert i OJ 22/6-2010 (OJ L 155, 22.06.2010, p.54) med dato for gjennomføring i EU-medlemslandene senest 29/10-2010.

Sammendrag av innhold

Direktiv 1993/15/EØF gir bestemmelser om overføring av eksplosive varer innen EØS. Kommisjonsbeslutning 2004/388/EF fastsetter at opplysningene som kreves etter direktivet, skal gis ved bruk av en nærmere angitt mal for et overføringsdokument.

Spania har med økonomisk støtte fra Kommisjonen utviklet en programvare (SCEPYLT) som gir mulighet for elektronisk behandling av overføringssaker.

For at Kommisjonsbeslutning 2004/388/EF ikke skal være til hinder for at det elektroniske systemet tas i bruk, må beslutningen endres.

Kommisjonsbeslutning 2010/347/EU gjør denne endringen ved å tilføye bestemmelser om muligheten for bruk av et elektronisk system.

Merknader

Kommisjonsbeslutningen gir mulighet for at et elektronisk system tas i bruk, men pålegger ikke Norge noen plikt til å ta et slikt system i bruk. Norge behandler et begrenset antall overføringssaker per år, og det anses på nåværende tidspunkt ikke aktuelt å ta systemet i bruk, da dette antas å ville ha en betydelig økonomisk konsekvens. Det er dermed ikke nødvendig å gjøre endringer i regelverket nå, ut over å oppdatere henvisningen til riktig rettsakt i forskriftens ingress.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten behandles i Spesialutvalget for handelsforenkling.       

Vurdering

Beslutningen anses relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.: KOM(2010)3666
Rettsaktnr.: 2010/347/EU
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32010D0347

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 07.07.2010
Frist returnering standardskjema: 18.08.2010
Dato returnert standardskjema: 03.09.2012
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker