Plantevernmiddelrester, fo 592/2012

Kommisjonsforordning (EU) nr. 592/2012 av 4. juli 2012 om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 når det gjelder maksimum grenseverdier for rester av bifenazat, kaptan, cyprodinil, fluopikolid, heksytiazoks, isoprotiolan, metaldehyd, oksdixyl og fos...

Commission Regulation (EU) No 592/2012 of 4 July 2012 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for bifenazate, captan, cyprodinil, fluopicolide, hexythiazox, isoprothiolane, metaldehyde, oxadixyl and...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 15.08.2012

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 27.08.2012

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag

Rettsakten endrer vedleggene II og III til forordning (EF) nr. 396/2005 når det gjelder maksimum grenseverdier (MRL) for rester av bifenazat, kaptan, cyprodinil, fluopicolid, heksytiazoks, isoprotiolan, metaldehyd, oksadixyl og fosmet i eller på visse produkter.

MRLer er for stoffene bifenazat og kaptan oppført i vedlegg II og del B til vedlegg III til forordning (EF) nr. 396/2005. MRLer er for stoffene cyprodinil, fluopicolid, heksytiazoks, metaldehyd, oksadixyl og fosmet oppført i del A til vedlegg III til forordning (EF) nr. 396/2005. Isoprotiolan er tidligere ikke oppført i noe vedlegg til forordning (EF) nr. 396/2005, og blir nå oppført i del B til vedlegg III til forordning (EF) nr. 396/2005.

Under er det gitt en oversikt over produktgrupper som er endret:

(LOD er forkortelse for «lowest limit of detection»)

MRL for bifenazat er økt for rips. Bifenazat er tillatt brukt for produksjon av flere kulturer i Norge, men rettsakten påvirker ingen av disse kulturene.

MRL for kaptan er økt for bjørnebær, bringebær, blåbær, solbær, rips og stikkelsbær.

MRL for cyprodinil er økt for friske urter, spinat og diverse salater. Cyprodinil er tillatt brukt mot soppsykdommer på flere kulturer i Norge. Av de aktuelle kulturene vil rettsakten kunne påvirke produksjonsforholdene for salat.

MRL for fluopikolid er økt for reddiker, løk, poteter og grønnkål.

MRL for heksytiazoks var før satt til LOD og er nå satt til 4 mg/kg for te. Heksytiazoks er tillatt brukt i Norge til flere kulturer, men ikke til teproduksjon. Rettsakten vil derfor ikke påvirke norske forhold.

LOD er satt for isoprotiolan for alle matgruppene. MRLene for isoprotiolan skal evalueres senest 31. desember 2013 og revurdering kan føre til endringer av MRLene.

MRL for metaldehyd er økt for poteter, diverse salater, spinat, urter og rapsfrø.

MRL for oksadixyl for persille, selleri og løk var satt til LOD. Rettsakten endrer MRL for disse kategoriene som nå er satt til 0,3 mg/kg, 0,1 mg/kg og 0,07 mg/kg for henholdsvis persille, selleri og løk.

MRL for fosmet er økt for aprikoser og oliven.

De nye grenseverdiene er vurdert, risikohåndterte og vedtatt av Standing Committee of the Food Chain and Animal Health, seksjon Pesticide Residues (SCFCAH-PR). De er basert på European Food Safety Authority (EFSA) sine saklige begrunnelser ("reasoned opinions") og annen relevant informasjon.

Merknader

Rettslige konsekvenser:
Rettsakten krever endring i norsk forskrift 18. august 2009 nr. 1117 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer.

Økonomiske og administrative konsekvenser:
Rettsakten kan føre til økninger i antall analyser av rester av plantevernmidler i mat og fôr. Dette har betydning spesielt for næringen og det offentlige kontrollapparatet. I tillegg vil endringer i MRLer kunne påvirke antall positive analyseprøver. Det vil si når MRL øker, vil dette kunne føre til færre påviste positive analyseprøver. Når MRL reduseres, vil dette kunne føre til flere positive analyseprøver. Endringer i antall positive analyseprøver kan derfor kunne påvirke det administrative arbeidet som Mattilsynet har ved overskridelser av MRLer. Imidlertid anser Mattilsynet at endringene er minimale og at rettsakten;

• ikke får vesentlige økonomiske konsekvenser for verken næringen eller Mattilsynet.
• ikke får vesentlige administrative konsekvenser for Mattilsynet.


Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Plantevernmidlene bifenazat, cyprodinil og heksytiazoks er tillatt brukt i Norge. Av disse er det bare endringer i MRL for cyprodinil som vil kunne påvirke norske forhold. Rettsakten øker MRL for cyprodinil fra 10 mg/kg til 15 mg/kg. Man kan tenke seg høyere inntak av cyprodinil, men bruksområde og bruksbetingelsene er imidlertid ikke endret for bruk av stoffet i Norge.   

De øvrige plantevernmidlene i forordningen er ikke tillatt brukt i Norge. De er imidlertid tillatt brukt enkelte andre steder i verden som vi handler med.      

EFSA hadde i forkant av vedtaket vurdert nødvendigheten av å endre grenseverdiene og i forhold til forbrukernes sikkerhet. I EFSAs "reasoned opinions" for de respektive stoffene har EFSA konkludert med MRL for enkeltprodukter. Disse MRLene skal sikre at det ikke er noen risiko for at verken akseptabelt daglig inntak (ADI) eller akutt referansedose (ARfD) blir overskredet.  

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 592/2012
Basis rettsaktnr.: 396/2005
Celexnr.: 32012R0592

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 20.07.2012
Frist returnering standardskjema: 31.08.2012
Dato returnert standardskjema: 30.08.2012
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 03.05.2013
Nummer for EØS-komitebeslutning: 058/2013
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 15.09.2012
Høringsfrist: 15.12.2012
Frist for gjennomføring: 04.05.2013
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker