Rester av plantevernmidler fo. 556-2012

Kommisjonsforordning (EU) nr. 556/2012 av 26. juni 2012 om endring av vedlegg III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 når det gjelder maksimum grenseverdier for rester av spinosad i eller på bringebær...

Commission Regulation (EU) No 556/2012 of 26 June 2012 amending Annex III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for spinosad in or on raspberries...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 14.08.2012

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 27.08.2012

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer maksimum grenseverdier (MRL) for spinosad i eller på bringebær.

Rettsakten ble vedtatt etter utbrudd av Drosophila suzukii (en type asiatisk fruktflue) som hadde angrepet franske bringebæravlinger. Dette ble ansett som «katastrofiske forhold», og artikkel 18 nr. 4 til forordning (EF) nr. 396/2005 ble tatt i bruk. Artikkel 18 nr. 4 skal kun brukes i nødstilfeller/katastrofiske forhold.   De nye MRLene gjelder fram til 31. desember 2014 hvis annet ikke blir bestemt. Rettsakten øker MRL for spinosad i eller på bringebær fra 0,3 mg/kg til 0,9 mg/kg. I Norge er spinosad tillatt brukt til agurk, tomat, salat, krydderurter og jordbær (ampler, potter) i veksthus.  De nye MRLene er vurdert, risikohåndtert og vedtatt av Standing Committee of the Food Chain and Animal Health, seksjon Pesticide Residues (SCFCAH-PR). De er basert på European Food Safety Authority (EFSA) sine saklige begrunnelser ("reasoned opinions") og annen relevant informasjon.

Merknader
Rettslige konskvenser:

Rettsakten krever endring i norsk forskrift 18. august 2009 nr. 1117 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer.  

Økonomiske og administrative konsekvenser:

Rettsakten vil ikke føre til økninger i antall analyser av rester av plantevernmidler i mat og fôr. Rettsakten vil heller ikke påvirke norske forhold.

Mattilsynet mener at endringene er minimale og at rettsakten ikke får økonomiske eller administrative konsekvenser for hverken næringen eller Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Endret MRL for spinosad omfatter ikke kulturer i Norge, hvor det er tillatt å bruke spinosad. Spinosad er imidlertid tillatt brukt til bringebær enkelte andre steder i verden som vi handler med.    

I Norge er plantevernmidlet spinosad tillatt brukt ved produksjon av agurk, tomat, salat, krydderurter og jordbær (ampler, potter) i veksthus. Bruksområde og bruksbetingelsene for spinosad er ikke endret i Norge.

EFSA hadde i forkant av vedtaket vurdert nødvendigheten av å endre grenseverdien og i forhold til forbrukernes sikkerhet. I EFSAs "reasoned opinions" for spinosad har EFSA konkludert med at det ikke er sannsynlig at endret MRL for bringebær vil forårsake helsebekymring for forbrukerne. MRLen skal sikre at det ikke er noen risiko for at verken akseptabelt daglig inntak (ADI) eller akutt referansedose (ARfD) blir overskredet.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel. 

Andre opplysninger

Forordningen er også hjemlet i EÆS-avtalens vedlegg II, kapittel XII om næringsmidler, men av tekniske årsaker kan dette ikke noteres i innledningen i dette notatet.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 556/2012
Basis rettsaktnr.: 396/2005
Celexnr.: 32012R0556

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 20.07.2012
Frist returnering standardskjema: 31.08.2012
Dato returnert standardskjema: 30.08.2012
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 03.05.2013
Nummer for EØS-komitebeslutning: 056/2013
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 15.09.2012
Høringsfrist: 15.12.2012
Frist for gjennomføring: 04.05.2013
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen