Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Vet-tredjelandsimport

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 644/2012 av 16. juli 2012 om endring av forordning (EU) nr. 206/2010 om fastsettelse av lister over tredjeland, tredjelandsområder og deler av disse, som er godkjent med hensyn til innførsel av visse dyr og ferskt kjøtt til EU, og krav vedrørende uts...

Commission Implementing Regulation (EU) No 644/2012 of 16 July 2012 amending Regulation (EU) No 206/2010 laying down lists of third countries, territories or parts thereof authorised for the introduction into the European Union of certain animals and fresh meat and the veterinary certification re...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 03.08.2012

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten tas inn i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre og skal gjennomføres i Norge samtidig med at den gjennomføres i EU. Rettsakten er implementert ved forskrift 13. august 2012 om endring i forskrift 23. juli 2010 nr. 1137 om import fra tredjestater av visse levende dyr, bier, humler og ferskt kjøtt av visse dyr.

Sammendrag av innhold

Rettsakten er utarbeidet som følge av en anmodning fra Russland til EU om å tillate transitt av levende storfe (avls- og produksjonsdyr) fra Kaliningrad gjennom Litauen, og videre inn i andre deler av Russland. Etter en EU-inspeksjon til området, som bekrefter en god dyrehelsesituasjon, er det nå vedtatt en endring i forordning (EU) nr. 206/2010 om fastsettelse av lister over tredjeland m.m. som er godkjent for innførsel av visse dyr og ferskt kjøtt til EU, og krav vedrørende utstedelse av veterinærsertifikater. Endringen innebærer at det på visse vilkår tillates slik transitt, bl.a. skal transporten foregå på vei, grensepassering skal skje på konkrete angitte steder,  dyrene skal ikke skal avlesses i EU m.m. Det er ved endringsforordningen også fastsatt et eget helsesertifikat som skal gjelde for denne type transittransporter gjennom Litauen. En avtale er også gjort mellom Russland og Hviterussland for videre transitt gjennom sistnevnte.  


Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 23. juli 2010 nr. 1137 om import fra tredjestater av visse levende dyr, bier, humler og ferskt kjøtt av visse dyr.  

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten anses ikke å ha noen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matproduksjon (SUMP). SUMP mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 644/2012
Celexnr.: 32012R0644

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 06.08.2012
Dato for faktisk gjennomføring: 13.08.2012
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen