Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Endringsdirektiv til tredjeførerkortdirektiv

Kommisjonsdirektiv 2012/36/EU av 19. November 2012 om endring av direktiv 2006/126/EF...

COMMISSION DIRECTIVE 2012/36/EU of 19 November 2012 amending Directive 2006/126/EC of the European Parliament and of the Council on driving licenses...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 03.12.2012

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: II. Veitransport

Status

Endringsdirektivet ble kunngjort av Kommisjonen 19. november 2012. Endringsdirektivet skal tre i kraft senest 31. desember 2013. Dette innebærer at medlemsstatene kan innføre hele eller deler av direktivet før 31. desember 2013, noe som er aktuelt for enkelte av bestemmelsene, herunder kravene til motorsykler.

Sammendrag av innhold

Kommisjonen vedtok 19. november 2012 direktiv 2012/36/EU om endring av direktiv 2006/126/EF (tredje førerkortdirektiv). Formålet med endringsdirektivet er å korrigere/justere enkelte tema fra direktiv 2006/126/EF som man ser at har hatt eller kan få utilsiktede konsekvenser. 

Endringsdirektivet oppdaterer koder og underkoder fastsatt i vedlegg 1 til tredje førerkortdirektiv. De nye kodene regulerer i hovedsak førerrettigheter som er ervervet før 19. januar 2013 i klasser hvor det med tredje førerkortdirektiv skjer endringer i innholdet i klassene. Kodene benyttes for å avmerke i førerkortet at innehaveren har førerett tilsvarende tidligere gjeldende regler. Kodene inntas i vedlegg 1 til tredje førerkortdirektiv. Det innføres en ny kode 46 som begrenser førerett i klasse A til kun å gjelde trehjulede motorsykler. Kode 79 oppdateres i samsvar med tredje førerkortdirektiv, og det innføres 6 underkoder som begrenser førerett til bestemte kjøretøy. Ny kode 80 og 81 brukes for å markere førerett for A-klassene til tross for at føreren ikke har oppnådd minstealder. Ny kode 90 regulerer koder som anvendes i kombinasjon med koder for tilpasning av kjøretøy. Den nye kode 96 oppdateres uten at innholdet endres. Det innføres også en ny kode 97 som skal knyttes til førerett i klasse C1 hvor føreren ikke har førerett som faller innenfor regelverket om kjøre- og hviletid. Kodene 72, 74, 75, 76 og 77 utgår fra direktivet.

Innholdet i førerprøven for klasse C1 tilpasses til det som er spesielt for de ulike kjøretøyene som faller inn under denne klassen. Klasse C1 omfatter en rekke kjøretøy som benyttes til alt fra utrykningskjøretøy til private formål. Der føreretten ikke skal benyttes i yrkesmessig sammenheng er det etter direktivet ikke nødvendig at disse kandidatene må demonstrere at de har ferdigheter og kunnskap om utstyr og regler som bare angår yrkessjåfører, spesielt reglerverket om kjøre- og hviletid. Hvorvidt medlemsstaten velger å fjerne dette i sin førerprøve er valgfritt.

Motorsyklene i klasse A1, A2 og A som benyttes til praktisk prøve må tilpasses den teknologiske utviklingen, blant annet utvikling av elektriske motorsykler. De tekniske spesifikasjonene må også endres slik at kandidatene er testet på et kjøretøy som er representativt for den førerkortklassen kandidaten får adgang til å kjøre med det aktuelle førerkortet.

Førerprøven i klasse C og D endres i lys av den tekniske utviklingen, særlig med tanke på bruk av moderne kjøretøy som både er sikrere og forurenser mindre, og som har moderne girsystem av forskjellige slag. I punkt 5.1 i vedlegg 2 til tredje førerkortdirektiv inntas en adgang for medlemsstatene til å velge å unnlate å begrense førerett for tunge klasser til automatgir (kode 78) hvor innehaveren fra før av har avlagt prøve i annen førerkortklasse med manuelt gir. Lettelse i restriksjonene for førerettigheter når det gjelder automatgir vil bl.a. kunne redusere kostandene både for den som skal ta opplæring og for transportbransjen.

Det innføres et krav om sikker, økonomisk og miljøvennlig kjøring i de tyngre klassene.  

Førerkortkoder reguleres i forskrift 19. januar 2004 nr. 298 om førerkort m.m.(førerkortforskriften), mens krav til kjøretøy ved førerprøven samt innhold av førerprøven reguleres av forskrift 1. oktober 2004 nr. 1339 om trafikkopplæring og førerprøve m.m. (trafikkopplæringsforskriften). Førerkortforskriften og trafikkopplæringsforskriften må endres for å implementere endringsdirektivet.

Økonomiske og administrative konsekvenser av forslaget

Hvis Norge velger å frita den som tar opplæring i klasse C1 og C1E for krav om kunnskap om kjøre- og hviletid vil en eventuell besparelse i opplæringskostnader være minimal.

Ved å innføre nye krav til motorsykler ved førerprøven må noen trafikkskoler kjøpe inn andre kjøretøy til praktisk prøve i klasse A2 og A. Det er imidlertid vanskelig å si noe sikkert om omfanget ettersom vi ikke har en fullstendig oversikt over dimensjonene på motorsyklene som anvendes til førerprøven i dag. Direktivet åpner i tillegg for en viss toleranse når det gjelder minstekravene til slagvolum og vekt (henholdsvis 5 cm3 og 5 kg under minstemålene) i bilag II punkt 5.2. Dette antas å gi noe større fleksibilitet for bransjen, uten at det har konsekvenser for trafikksikkerheten.

Lemping i krav til kjøretøy som kan benyttes ved førerprøve i klasse C og CE gir anledning til å bruke kjøretøy som ikke har koplingspedal, noe som øker tilgjengeligheten av aktuelle kjøretøy og er i samsvar med hva både opplæringsbransjen og Statens vegvesen ønsker. Det er mulig at dette kan føre til reduserte kostander for den enkelte som tar opplæring.

Rettsakten vil kreve endringer i Statens vegvesens datasystemer. Dette antas å kunne løses innenfor rammene av nåværende budsjett.

Vurdering

Direktivet vurderes som akseptabelt og EØS-relevant.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2012/36/EU
Basis rettsaktnr.: 2006/126/EØF
Celexnr.: 32012L0036

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 21.11.2012
Frist returnering standardskjema: 04.01.2013
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 31.12.2013

Lenker

Til toppen