Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

EoW glassgranulat

End-of-Waste kriterier for glassgranulat...

End-of-Waste criteria for glass cullet...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 04.12.2012

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 12.03.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: V. Avfall

Status

Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen 4. oktober 2013 med ikrafttredelse 9. oktober 2013.

Sammendrag av innhold

Kommisjonen vedtok 10. desember 2012 Kommisjonsforordning (EU) nr 1179/2012 med kriterier for når gjenvunnet glassgranulat opphører å være avfall (”end-of-waste”, heretter kalt EOW) under rammedirektivet for avfall (Europaparlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF). Joint Research Center (JRC) har på oppdrag fra Kommisjonen utarbeidet forslag til kriterier. Når kriteriene er oppfylt, vil glasset ikke lenger omfattes av avfallsregelverket. Det vil da styres av produkt- og kjemikalieregelverket, samt bransjestandarder, på linje med andre innsatsfaktorer i industrien. Opphør av avfallsfasen krever at avfallet gjennomgår en materialgjenvinningsoperasjon og at produsenten ("producer" er begrepet som brukes om gjenvinneren i forordningen) har et kvalitetssikringssystem for å sikre oppfyllelse av gitte kriterier både når det gjelder kontroll av avfallet som skal gjenvinnes (input), selve gjenvinningsprosessen og resultatet av gjenvinningsprosessen (output/produkt). Kvalitetssystemet skal verifiseres av en sertifisert instans (for eksempel EMAS-sertifisering) hvert tredje år.  Produsenten må skriftlig dokumentere at gjenvunnet glassgranulat sammenfaller med kvalitetskriteriene i rettsakten gjennom såkalt "statement of Conformity". Den skriftlige dokumentasjonen skal følge produktet til neste eier (men det kreves ikke at den følger med videre i verdikjeden). Myndighetene kan ved tilsyn kontrollere dokumentasjonen på at glasset har blitt produkt. Dokumentasjonen skal oppbevares i ett år. Formålet med rettsakten er å stimulere markedet for materialgjenvinning, og samtidig sette så strenge krav at miljø og helse ikke skades. Kriteriene kan revideres dersom det viser seg nødvendig. Det følger ingen rapporteringsforpliktelser med rettsakten. Rettsakten er ikke oppfølging av internasjonale avtaler.

Merknader

Rettsakten er hjemlet i EF-traktaten artikkel 175 om miljø.  Rettslige konsekvenser: Rettsakten vil bli gjennomført i avfallsforskriften i form av en henvisningsforskrift. Forslag til endringsforskrift er på høring i regi av Miljødirektoratet med høringsfrist 10. oktober 2013. Administrative konsekvenser:Rettsakten vil ikke medføre administrative konsekvenser i Norge, utover at virksomheter som gjenvinner glass bør følges opp ved tilsyn, som i dag. Økonomiske konsekvenser i Norge for private og for offentlige myndigheter:Det er bare emballasjeglass som eksporteres fra Norge i dag, og da som grønt avfall. Så langt vi kjenner til er det én aktør på dette markedet, Norsk Glassgjenvinning as. De mener selv at de ikke har grunnlag for å si om forordningen vil medføre økte kostnader dersom de velger å oppfylle kravene til EOW. Offentlige myndigheter får ikke økte utgifter som følge av forordningen. Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten ble behandlet i Spesialutvalget for miljø 12. mars 2013 hvor Fiskeri- og kystdepartementet, Olje- og energidepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Samferdselsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Miljøverndepartementet er representert. Rettsakten ble vurdert som relevant og akseptabel. 

Vurdering

Innholder informasjon unntatt offentligheten ihht. offentlighetsloven § 14 jf.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1179/2012
Basis rettsaktnr.: 0098/2008
Celexnr.: 32012R1179

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 07.01.2013
Frist returnering standardskjema: 18.02.2013
Dato returnert standardskjema: 29.04.2013
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 10.07.2013
Høringsfrist: 10.10.2013
Frist for gjennomføring: 09.10.2013
Til toppen