Overflatebehandling med melkesyre, storfeslakt

Kommisjonsforordning (EU) nr. 101/2013 av 4. februar 2013 om bruk av melkesyre til å redusere mikrobiologisk overflateforurensning på slakteskrotter av storfe ...

Commission Regulation (EU) No 101/2013 of 4 February 2013 concerning the use of lactic acid to reduce microbiological surface contamination on bovine carcases...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 19.12.2012

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 21.02.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten har ved flere anledninger blitt fremmet til avstemming i SCFCAH uten at det har vært mulig å få kvalifisert flertall. Etter politisk behandling i Rådet og Europa-parlamentet vedtok Europakommisjonen forordningen 4. februar 2013, og det ble bestemt at den trer i kraft i EU 25. februar 2013.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Kommisjonen har vedtatt forordning (EU) nr. 101/2013 om frivillig bruk av melkesyre til overflatebehandling av slakteskrotter av storfe. Formålet er å redusere mikrobiologisk forurensning. Melkesyreoppløsningene må bare fremstilles av melkesyre som oppfyller spesifikasjonene fastsatt i forordning (EU) nr. 231/2012 om renhetskriterier for tilsetningsstoffer.

I forordningen er det krav om at bruken av melkesyre til overflatebehandling kun skal være et ekstra forebyggende tiltak, som et tillegg til HACCP-planen, for å bidra til å redusere forekomsten av mikro-organismer. Videre er det krav om at behandlingen med melkesyre ikke skal erstatte god slaktehygiene eller kamuflere dårlig prosesshygiene tidligere i produksjonskjeden. Det er krav om at prøvetaking i henhold til forordning (EU) nr. 2073/2005 om mikrobiologiske kriterier, skal skje før påføringen av melkesyren, for unngå å påvirke prøveresultatet. Det er krav om at slakteriet informerer andre virksomheter, som mottar slakteskrotter behandlet med melkesyre, om bruken av melkesyre. Denne informasjonsflyten skal dokumenteres. Det er likevel ikke krav om merking for å informere forbruker om at melkesyre har vært benyttet til overflatebehandling. Næringen har ved flere anledninger vært involvert i diskusjonene rundt bruk av melkesyre til overflatebehandling. De fleste i næringen ønsker en åpning for frivillig bruk av melkesyre som et ekstra forebyggende tiltak.

Merknader

Rettsakten vil kreve endring i forskrift 22. desember 2008 nr. 1624 om særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse (animaliehygieneforskriften).  Økonomiske og administrative konsekvenser Bruken av melkesyre til overflatebehandling av slakteskrotter av storfe vil være en frivillig ordning virksomhetene kan velge å benytte som et ekstra tiltak i sin HACCP-plan. Det antas at dette ikke vil gi økte økonomiske eller administrative konsekvenser for næringen. Fordi det i en periode kan være behov for økt tilsyn med virksomheter, som benytter melkesyre til overflatebehandling, antas det at endringene kan ha noe økte økonomiske og administrative konsekvenser for Mattilsynet.

Sakkyndige instanser merknader Rettsaktenhar vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon som har representanter fra Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet. Spesialutvalget vurderte rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Norge har ingen innvendinger til utkastet, forutsatt at bruken av melkesyre til overflatebehandling anses å være et ekstra forebyggende tiltak, som bidrar til å redusere forekomsten av mikro-organismer, uten å erstatte god slaktehygiene eller kamuflere dårlig prosesshygiene tidligere i produksjonskjeden.

Rettsakten anses EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 101/2013
Basis rettsaktnr.: 853/2004
Celexnr.: 32013R0101

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 11.02.2013
Frist returnering standardskjema: 22.03.2013
Dato returnert standardskjema: 12.04.2013
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 04.10.2013
Nummer for EØS-komitebeslutning: 154/2013
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 06.02.2013
Høringsfrist: 30.04.2013
Frist for gjennomføring: 09.10.2013
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker