REACH/XVII/Cd

Kommisjonsforordning (EU) nr. 835/2012 om endring av vedlegg XVII (kadmium) i forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning samt begrensninger av kjemikalier (REACH) ...

Commission Regulation (EU) No 835/2012 amending Regulation (EC) No 1907/2006 on the registration, evaluation, authorisation and restriction of chemicals (REACH) as regards Annex XVII (Cadmium)...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 05.12.2012

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 21.12.2012

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten ble vedtatt 18. september 2012 og den ble innlemmet i EØS-avtalen 3. mai 2013 ved EØS-komitebeslutning nr. 71/2013.

Norge deltar aktivt i de aktuelle gruppene knyttet til arbeid med gjennomføring, oppfølging og videreutvikling av REACH-regelverket som er ett av de helt sentrale og viktigste systemregelverkene på kjemikalieområdet. Deltakelse omfatter komiteene i det europeiske kjemikaliebyrået ECHA og møter for ansvarlige myndigheter (CA). Videre bidrar Norge med faglige innspill og utarbeidelse av såkalte dossiers (dokumentasjon) for utvalgte stoffer i forhold til godkjenningsprosedyren og restriksjonsbestemmelser i REACH-regelverket. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Kommisjonsforordning (EU) nr. 494/2011 av 20. mai 2011 innførte utvidede/strengere restriksjoner av kadmium i vedlegg XVII i REACH-forordningen. Forordning (EU) nr. 494/2011 er behandlet i Spesialutvalget for handelsforenkling, og rettsakten ble funnet EØS-relevant og akseptabel (oktober 2011). Siden det alt pågikk behandling av justeringer/endringer i forordning (EU) nr. 494/2011 vurderte European External Action Service (EEAS) at det ville være mest hensiktmessig å behandle og innlemme forordning (EU) nr. 494/2011 i EØS-avtalen samtidig med den kommende endringsrettsakten, dvs forordning (EU) nr. 835/2012. På forespørsel fra EFTA om dette var en akseptabel fremgangsmåten meddelte Norge at det var hensiktsmessig og akseptabelt. Det vil også være mest rasjonelt å gjennomføre disse to rettsaktene samtidig i norsk rett.

Sammendrag av innhold

Ved Kommisjonsforordning (EU) nr. 835/2012 endres vedlegg XVII i forordning (EF) nr. 1907/2006 REACH. Vedlegg XVII i REACH omhandler begrensninger på fremstilling, omsetning og bruk av visse farlige stoffer, stoffblandinger og produkter. Ved Kommisjonsforordning (EU) nr. 494/2011 ble det innført utvidede/ strengere bestemmelser knyttet til restriksjoner av kadmium. Etter vedtakelse av forordning (EU) nr. 494/2011 ble Kommisjonen informert om at kadmiumpigmenter benyttes i visse typer plastmaterialer hvor det foreløpig ikke synes å være egnede alternativer, og som for første gang ble omfattet av restriksjoner gjennom forordning (EU) nr. 494/2011. Ved Kommisjonsforordning (EU) nr. 835/2012 ber Kommisjonen det europeiske kjemikaliebyrået ECHA i henhold til artikkel 69 (som omhandler prosedyrer for utarbeidelse av forslag knyttet til restriksjoner) i REACH-forordningen om å utarbeide dossier (dokument) for de omtale kadmiumpigmentene og de tilsvarende spesifikke bruksområdene. Så lenge restriksjonsprosedyren ikke er avsluttet bør begrensningen av anvendelse av kadmium kun gjelde for de typer plastmaterialer som var omfattet av punkt 23 i vedlegg XVII før vedtak av forordning (EU) nr. 494/2011.

Merknader

Hjemmel i EU-traktaten: Hovedrettsakten - forordning (EF) nr. 1907/2006 REACH - er hjemlet i traktatens artikkel 95.

Rettslige konsekvenser: Forordning (EF) nr. 1907/2006 REACH ble innlemmet i EØS-avtalen i 2008 og er gjennomført i norsk rett ved forskrift 30. mai 2008 nr. 516 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH-forskriften). Gjennomføring av forordning (EU) nr. 835/2012 vil skje ved endring i REACH-forskriftens vedlegg XVII.

Administrative/økonomiske konsekvenser: Gjennomføring av rettsakten er vurdert til å ikke ha vesentlige administrative og/eller økonomiske konsekvenser.

Gruppe 2: Rettsakten er vurdert til å omfattes av gruppe 2, det vil si rettsakter som krever forskriftsendring som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er behandlet i spesialutvalget for handelsforenkling.

Dokumenter knyttet til endringer i det aktuelle regelverket legges ut på hjemmesiden til Klima- og forurensningsdirektoratet - www.klif.no - sammen med annen informasjon og nyheter om  REACH-regelverket.

Vurdering

Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Hovedrettsakten - forordning (EF) nr. 1907/2006 - er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett. Det er viktig for berørte parter, herunder myndigheter og aktuell norsk industri å ha et tilsvarende oppdatert regelverk som resten av EU/EØS.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 0835/2012
Basis rettsaktnr.: 1907/2006
Celexnr.: 32012R0835

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.10.2012
Frist returnering standardskjema: 12.11.2012
Dato returnert standardskjema: 08.01.2013
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 03.05.2013
Nummer for EØS-komitebeslutning: 071/2013
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 04.05.2013
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker