Vet. grensekontrollstasjoner 3. endr 2012

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2012/762/EU av 6. desember 2012 om endring av vedtak 2009/821/EF når det gjelder lister over veterinære grensekontrollstasjoner og veterinære enheter i TRACES...

Commission Implementing Decision 2012/762/EU of 6 December 2012 amending Decision 2009/821/EF as regards the lists of border inspection posts and veterinary units in TRACES...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 10.12.2012

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 21.02.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet / Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.  

Sammendrag av innhold

Grunnrettsakten, vedtak 2009/821/EF, stiller opp regler om at produkter av animalsk opprinnelse og levende dyr som skal importeres til EU fra tredjeland skal kontrolleres på en veterinær grensekontrollstasjon. De veterinære grensekontrollstasjonene må oppfylle bestemte krav til utforming, utrusting og personell for å kunne godkjennes av Kommisjonen. Alle de godkjente veterinære grensekontrollstasjonene tas inn i vedtak 2009/821/EF vedlegg I.

Rettsakten, beslutning 2012/762/EU, endrer opplistingen i vedtak 2009/821/EF vedlegg I om godkjente grensekontrollstasjoner og hvilke produkter de kan ta i mot.

Beslutning 2012/762/EU gjør følgende endringer i vedtak 2009/821/EF vedlegg I:

Danmark:

- endringer i produktkategoriene en grensekontrollstasjon er godkjent for å kontrollere (København)

Tyskland:

- en grensekontrollstasjon er fjernet (Stuttgart)

Spania:

- endringer i produktkategoriene syv grensekontrollstasjoner er godkjent for å kontrollere (A Coruna-Laxe, Ciudad Real, Huelva, Marin, Sevilla, Vigo og Vilagarica-Ribeira-Caraminal)

Frankrike:

- endringer i produktkategoriene tre grensekontrollstasjoner er godkjent for å kontrollere (Le Havre, Marseille Port og Nice)

Italia:

- en grensekontrollstasjon er fjernet (Ancona)

- endringer i produktkategoriene en grensekontrollstasjon er godkjent for å kontrollere (Roma-Fiumicino)

Latvia:

- endringer i produktkategoriene en grensekontrollstasjon er godkjent for å kontrollere (Patarnieki)

Slovakia:

- endringer i produktkategoriene en grensekontrollstasjon er godkjent for å kontrollere (Vysne Nemecke)

Storbritannia:

- endringer i produktkategoriene en grensekontrollstasjon er godkjent for å kontrollere (Falmouth)

Rettsakten endrer også oppføringene over de sentrale, regionale og lokale veterinærenhetene for medlemslandene i TRACES (TRAde Control and Expert System) som fremgår av vedtak 2009/821/EF vedlegg II. De veterinære enhetene er utpekt til å tilrettelegge for og bruke TRACES, en internettbasert database som brukes til utveksling av informasjon i forbindelse med samhandel og import av animalske produkter og levende dyr mellom medlemsstatenes veterinærmyndigheter og næringsaktører. Vedlegg II er endret for oppføringene av veterinærenhetene for statene: Tyskland og Italia.

Merknader

Rettslige konsekvenser:

Rettsakten medfører ikke behov for endring i norsk regelverk.

Informasjon om endringer som følge av rettsakten er sendt til tilsynsavdelingen i Mattilsynet for videreformidling til de norske veterinære grensekontrollstasjonene. De veterinære grensekontrollstasjonene i Norge godkjennes av ESA (EFTAs overvåkningsorgan) og fremgår av en egen liste. Listen publiseres her:

http://ec.europa.eu/food/animal/bips/approved_bips_en.htm

Økonomiske og administrative konsekvenser:

Rettsakten får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet,  Nærings-, og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2012/762/EU
Basis rettsaktnr.: 2009/821/EF
Celexnr.: 32012D0762

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 14.12.2012
Frist returnering standardskjema: 10.01.2013
Dato returnert standardskjema: 01.03.2013
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 14.06.2013
Nummer for EØS-komitebeslutning: 103/2013
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 15.06.2013
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen