Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 81/2012 av 31. januar 2012 om oppheving av godkjenning av Lactobacillus pentosus (DSM 14025) som fôrtilsetningsstoff ...

Commission Implementing Regulation (EU) No 81/2012 of 31 January 2012 concerning the denial of authorisation of Lactobacillus pentosus (DSM 14025) as a feed additive...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 21.02.2012

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 29.03.2012

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten omhandler oppheving av godkjenningen av Lactobacillus pentosus (DSM 14025) som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter. Preparatet var tatt inn i tilsetningsstoffregisteret, som et ensileringsmiddel for fôr til alle dyrearter. Det er ment brukt til ensilering av grovfôr. Implementeringen av forordning (EF) nr. 1831/2003 (fôrtilsetningsstoff-forordningen) åpnet for å beholde visse fôrtilsetningsstoff bare i registeret, men også for å søke det regodkjent innen en viss tid. Nå har et firma søkt om regodkjenning av preparatet som fôrtilsetningsstoff klassifisert i kategorien Teknologiske tilsetningsstoffer og den funksjonelle gruppen Ensileringsmidler. Søknaden er vurdert av European Food Safety Authority (EFSA), slik regelverket krever. EFSA fant at Lactobacillus pentosus (DSM 14025) er resistent mot tre ulike antibiotika som brukes i veterinærmedisin. Det er imidlertid små muligheter for at mikroorganismen kan overføre resistensen til andre mikroorganismer. Resistensen gjør at kravene til godkjenning ikke er oppfylt, og godkjenningen av preparatet skal derfor oppheves. Preparatet fjernes fra tilsetningsstoffregisteret umiddelbart. Da preparatet kan være en fare for folkehelse og dyrehelse, må det trekkes fra markedet så snart som mulig. Eksisterende lager av preparatet og premiks der det inngår, skal senest være ute av markedet 22. april 2012. Surfôr der preparatet er brukt som ensileringsmiddel før rettsakten trer i kraft, kan brukes opp til fôr.

Oppheving av godkjenningen er gitt i samsvar med vedtak i den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen, seksjon fôrvarer.

Ingen rapporteringsforpliktelser til EFTAs overvåkninsorgan (ESA) som følge av rettsakten.

Merknader

Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Norge følger EU-lovgivingen på dette området fullt ut. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet. Den får heller ingen økonomiske eller praktiske konsekvenser i Norge. Mikrobiologiske ensileringsmidler er svært lite brukt, og om noen ønsker å bruke slike, finnes det en del tilsvarende godkjente preparater å velge blant.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 81/2012
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32012R0081

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 02.02.2012
Frist returnering standardskjema: 22.02.2012
Dato returnert standardskjema: 30.03.2012
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 07.12.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 206/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 02.04.2012
Høringsfrist: 22.05.2012
Frist for gjennomføring: 08.12.2012
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen