Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

STCW-anerkjennelse Ghana

Kommisjonsbeslutning 2012/75 om anerkjennelse av Ghana med hensyn til opplæring og sertifisering av sjøfolk...

Commission implementing decision of 9 February 2012 on the recognition of Ghana pursuant to Directive 2008/106/EC of the European Parliament and of the Council as regards the system for the training and certification of seafarers...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 22.02.2012

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Nærings- og handelsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: V. Sjøtransport

Status

Sammendrag av innhold

Kommisjonen har ved beslutning 2012/75 av 9. februar 2012 vedtatt å anerkjenne Ghana med hensyn til opplæring og sertifisering av sjøfolk etter direktiv 2008/106/EF om minimumskrav til sjøfolks kvalifikasjoner.   

Etter direktiv 2008/106/EF må medlemsstater som ønsker å anerkjenne sjøfolks sertifikater utstedt av tredjestater meddele dette til Kommisjonen, som i tillegg til å undersøke om vedkommende stat er part i den internasjonale konvensjon om normer for opplæring, sertifikater og vakthold for sjøfolk (STCW), også vurderer om kravene i den konvensjonen blir overholdt.      

Etter anmodning fra Kypros har Kommisjonen vurdert Ghanas myndigheters praksis og funnet å kunne anerkjenne Ghana slik at sertifikater utstedt av den staten kan anerkjennes av medlemsstatene. Kommisjonen fant at Ghana, selv om det fortsatt er enkelte utestående punkter, samlet sett overholder konvensjonens krav, herunder tilfredsstillende tiltak for å unngå forfalskning.  

Kommisjonen har drøftet saken med ekspertgruppen COSS (Committe on safe seas and on the prevention of pollution from ships), og innholdet er i samsvar med gruppens oppfatning. Norge er representert i ekspertgruppen med representanter fra Sjøfartsdirektoratet og NHD. Det følger av direktiv 2008/106/EF at stater som blir godtatt for anerkjennelse av sertifikater skal gjennomgå en ny vurdering av Kommisjonen jevnlig, minst hvert femte år.

Merknader
Rettsakten hører hjemme i gruppe 3 (rettsakter som ikke har konsekvenser for norsk lovgivning). Rettsakten får ikke økonomiske konsekvenser for offentlige myndigheter eller private.


Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Kommisjonen har foretatt en vurdering av Ghanas etterlevelse av STCW og har etter en vurdering kommet fram til at staten samlet sett overholder kravene. Kommisjonens beslutning er nødvendig for at medlemsstatene skal kunne anerkjenne sertifikater utstedt fra en tredjestat, men beslutningen innebærer ikke at medlemstatene må anerkjenne slike sertifikater. Norge kan altså velge å ikke anerkjenne sertifikater utstedt av tredjestater selv om de er godkjent på EU-nivå.  

Kommisjonens beslutninger mht anerkjennelse av tredjestater kunngjøres i Official Journal C-serien.  

 KonklusjonBeslutningen er EØS-relevant og akseptabel for innlemmelse i EØS-avtalen.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2012/75/EU
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32012D0075

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 14.02.2012
Frist returnering standardskjema: 27.03.2012
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Til toppen