Tidligauksjoner 2012

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1210/2011 som endrer forordning (EU) nr. 1031/2010 om auksjonering av klimakvoter innen 2013...

Commission Regulation (EU) No 1210/2011 of 23 November 2011 amending Regulation (EU) No 1031/2010 in particular to determine the volume of greenhouse gas emission allowances to be auctioned prior to 2013...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 15.02.2012

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 01.03.2012

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: III. Luft

Status

Rettsakten ble vedtatt 23. november 2011.

fSammendrag av innhold

Ifølge Direktiv 2009/29/EC (det reviderte kvotedirektivet) skal auksjonering være det grunnleggende prinsippet for fordeling av utslippskvoter. Climate Change Committee vedtok 14. juli 2010 en auksjoneringsforordning (Regulation EU No 1031/2010) for salg av klimakvoter (EUA) i EU-ETS. Rettakten trådte i kraft 12. november 2010.
Kommisjonen vedtok 23. november 2011 en revisjon av auksjoneringsforordningen med endringer som skal gjelde for auksjonering av kvoter på fellesplattformen i 2012. I forordningen gis det et begrenset antall tekniske avklaringer og korreksjoner av auksjoneringsforordningen, og disse har kun konsekvenser for auksjonering av kvoter på fellesplattformen i 2012.


Merknader

Forordningen er vedtatt med hjemmel i kvotedirektivets artikkel 3d(3) og artikkel 10 (4).

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er behandlet ved skriftlig prosedyre i Spesialutvalget for miljøsaker, der Landbruks- og matdepartementet, Olje- og energidepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Samferdselsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Miljøverndepartementet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Forordningen er av en teknisk karakter som kun påvirker auksjon av klimakvoter på fellesplattformen i 2012. Norge skal ikke benytte denne plattformen i 2012, og det trengs således ingen materielle tilpasninger til denne forordningen.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2011)000
Rettsaktnr.: 1210/2011
Basis rettsaktnr.: 0087/2003
Celexnr.: 32011R1210

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 24.11.2011
Frist returnering standardskjema: 05.01.2012
Dato returnert standardskjema: 02.03.2012
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 27.07.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 152/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 22.12.2011
Høringsfrist: 12.02.2012
Frist for gjennomføring: 28.07.2012
Dato for faktisk gjennomføring: 25.05.2012
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 14.09.2012

Lenker

Til toppen