Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Vedlegg IV til importforordning 3. land

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1267/2011 av 6. desember 2011 som endrer forordning (EF) nr. 1235/2008 om gjennomføringsbestemmelser til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 hva gjelder ordninger for import av økologiske produkter fra tredjeland....

Commission Implementing Regulation (EU) No 1267/2011 of 6 December 2011 amending Regulation (EC) No 1235/2008, laying down detailed rules for implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007 as regards the arrangements for imports of organic products from third countries...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 14.02.2012

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 29.03.2012

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten oppretter vedlegg IV til forordning (EF) nr. 1235/2008 om gjennomføringsbestemmelser til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 hva gjelder ordninger for import av økologiske produkter fra tredjeland. Vedlegg IV gir oversikt over godkjente kontrollmyndigheter og kontrollorgan som kan kontrollere virksomheter i et tredjeland som eksporterer økologiske varer til EU, inkludert EØS-landene, etter ekvivalensprinsippet.

Rettsakten klargjør krav og forpliktelser som Kommisjonen setter til kontrollorgan/ kontrollmyndighet, herunder hvordan kontrollorganet/kontrollmyndigheten skal håndtere produkter de har sertifisert og som ikke tilfredsstiller kravene i forordningen. Dersom ikke kontrollorganet/kontrollmyndigheten oppfyller forpliktelsene nedfelt i forordningene, kan dette medføre at de fjernes fra vedlegg IV til forordning (EF) nr. 1235/2008. Beslutning om fjerning fra vedlegget vil bli publisert i Official Journal.

Rettsakten endrer artikkel 19 i forordning (EF) nr. 1235/2008 og reduserer perioden medlemsstatene kan gi importtillatelser etter gjeldende ordning, fra 24 mnd. til 12 mnd., med unntak av tillatelser som er gitt med lenger varighet  før 1. juli 2012. Rettsakten åpner videre for at medlemsstatene også i perioden 1. juli 2013 til 1. juli 2014 kan gi importtillatelser under visse forutsetninger.

Rettsakten skal anvendes fra 1. juli 2012 i EU.

Merknader

Rettsakten vil være en ny endringsforordning til regelverkspakken på økologiområdet basert på flere nye forordninger, og som det for tiden er en prosess for å innlemme i EØS-avtalen.

Den nye økologiforordningen vil erstatte forordning (EØF) nr. 2092/91 (EUs tidligere økologiforordning) med tilleggsforordninger og endringsforordninger. Disse rettsaktene medfører at forskrift 4. oktober 2005 nr. 1103 om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter og næringsmidler (økologiforskriften) blir erstattet av en ny forskrift på økologiområdet. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten antas ikke å få økonomiske konsekvenser for næringen eller Mattilsynet.

Rettsakten vil gjøre det enklere å importere økologiske varer til Norge fra tredjeland, da det ikke lenger er nødvendig med en forhåndsgodkjenning fra Mattilsynet.  


Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1267/2011
Basis rettsaktnr.: 1235/2008
Celexnr.: 32011R1267

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 27.01.2012
Frist returnering standardskjema: 09.03.2012
Dato returnert standardskjema: 30.03.2012
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 17.03.2017
Nummer for EØS-komitebeslutning: 49/2017
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 15.03.2012
Høringsfrist: 07.06.2012
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen