Connecting Europe Facility - CEF

Råds- og Parlamentsforordning Nr 1316/2013 11. desember 2013 om opprettelse av Connecting Europe Facility...

Regulation (EU) No 1316/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 establishing the Connecting Europe Facility, amending Regulation (EU) No 913/2010 and repealing Regulations (EC) No 680/2007 and (EC) No 67/2010 ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 06.01.2012

Spesialutvalg: Kommunikasjoner

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 22.11.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Protokoll 31 om samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

KMD følger opp det videre arbeidet med forordningspakken og implementering av CEF digital. Forordningen for retningslinjene for CEF Digital ble vedtatt i Det Europeiske Råd 11. mars 2014. 

Sammendrag av innhold

Connecting Europe Facility (CEF) ble lagt frem 19. oktober 2011 av EU-kommisjonen og vedtatt av Rådet og Parlamentet 11. desember 2013.   CEF-forordningen oppretter et nytt program for investeringer i infrastruktur innen EU, og etablerer vilkår, metoder og prosedyrer for å gi økonomisk bistand til trans-europeiske nettverk med den hensikt å støtte prosjekter av felles interesse for medlemsstatene innen områdene transport, energi og telekom/digital.

Det er utarbeidet egne forordninger for hvert enkelt område, som videre beskriver retningslinjer for bruk av de finansielle virkemidlene som ligger nedfelt i CEF-forordningen. Disse forordningene/retningslinjene er å anse som videreføring av retningslinjene for de såkalte trans-europeiske nettverk programmene (Trans-European Networks – TEN), hhv. TEN Transport, TEN Energy og TEN Telecom. Disse programmene har tidligere ikke hatt en samordnet ramme for finansiering, men får dette ved opprettelsen av CEF-forordningen.

Lovpakken består således av 4 forordninger; en finansieringsforordning (CEF-forordningen) samt tre forordninger i form av retningslinjer for de tre områdene transport, energi og digital/telekommunikasjon (heretter kalt hhv. ”Ten Transport retningslinjene”, ”energiinfrastrukturforordningen” og ” CEF Digital”). Alle forordningene er ansett EØS-relevante i den forstand at det åpnes for norsk deltakelse i programmene. 

 Lovpakkens dokumenter er: 

  •  CEF-forordningen: Regulation (EU) No 1316/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 establishing the Connecting Europe Facility, amending Regulation (EU) No 913/2010 and repealing Regulations (EC) No 680/2007 and (EC) No 67/2010 Text with EEA relevance
  • Forordning som angir retningslinjer for transportsektoren i forordningen – CEF Transport: Regulation (EU) No 1315/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 on Union guidelines for the development of the trans-European transport network and repealing Decision No 661/2010/EU Text with EEA relevance.
  • Forordning som angir retningslinjer for energisektoren i forordningen –CEF Energi: Regulation (EU) No 347/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2013 on guidelines for trans-European energy infrastructure and repealing Decision No 1364/2006/EC and amending Regulations (EC) No 713/2009, (EC) No 714/2009 and (EC) No 715/2009 Text with EEA relevance.
  • Forordning som angir retningslinjer for telekomsektoren i forordningen– CEF Digital: Regulation of the European Parliament and of the Council of 11 March 2014 on guidelines for trans-European telecommunications networks and repealing Decision No 1336/97/EC. Text with EEA relevance.

Dette EØS-notatet gjelder kun CEF-forordningen. Det publiseres separate EØS-notater for forordningene som angir retningslinjer for de tre områdene transport, energi og digital, hvorav notatet som gjelder energiinfrastrukturforordningen er publisert her:

http://www.regjeringen.no/nb/sub/europaportalen/eos/eos-notatbasen/notatene/2011/okt/infrastrukturforordningen.html?id=744610

Notatet som gjelder Ten Transport retningslinjene er publisert her:

http://www.regjeringen.no/nb/sub/europaportalen/eos/eos-notatbasen/notatene/2011/nov/ten-t-retningslinjer.html?id=682405

KMD er ansvarlig for å publisere et poisjonsnotat om CEF Digital i løpet av kort tid. 

Særlig deltakelse i programmet for CEF Digital anses relevant for Norge, noe som forutsetter implementering av CEF-forordningen.  

Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil være ansvarlig for saksbehandling og eventuell implementering av CEF-forordningen samt forordning for CEF Digital gjennom EØS-avtalen. Samferdselsdepartementet og Olje- og energidepartementet vil være ansvarlige for saksbehandling av forordningene vedrørende retningslinjer på hhv. transport- og energiområdene. 

CEF-forordningen innebærer ikke noen oppfølging av internasjonale avtaler. 

Merknader 

Rettslig hjemmel i EU-traktaten er ”Treaty on the Functioning of the EU TFEU 172”.

Norge har tidligere deltatt i lignende programmer, og CEF er en videreføring av flere slike. Norsk deltakelse i EU-programmer hjemles i EØS-avtalen art. 78, og forordningen vil kunne inntas i EØS-avtalen protokoll 31, art. 2. 

Programdeltakelse etter protokoll 31 krever ingen gjennomføring i norsk rett, da forordningen ikke medfører behov for lov- og forskriftsendringer.

Norge ønsker å delta finansielt i programmet for CEF Digital, og vil finansiere dette gjennom en programkontingent via CEF-forordningen. Dette krever en tilpasningstekst som presiserer og øremerker Norges kontingent for dette formålet. I fortalen til forordningen (pkt 48h) åpnes det for at EFTA-landene kan delta i én del av CEF (for eksempel CEF Digital) uten å delta i andre deler av CEF (Ten Transport retningslinjene og energiinfrastrukturforordningen).

Mht. saksbehandling av forordningene for retningslinjer innenfor de tre enkelte områdene transport, energi og digital vises det til egne EØS-notater om dette. 

Retningslinjene i forordningspakken binder opp behandlingen for tildeling av økonomiske tilskudd fra EU til prosjekter tilknyttet programmet. Forordningen får derfor ikke rettslige konsekvenser for Norge, da den ikke legger lovmessige føringer for deltakende land. Imidlertid må sannsynligvis CEF-forordningen likevel grupperes i Gruppe 1, da den medfører budsjettforpliktelser gjennom årlige tilskudd til programmet, og derfor krever at Stortingets samtykke innhentes. 

CEF-forordningen i seg selv har ingen nevneverdige administrative konsekvenser for Norge, men ettersom den er en forutsetning for finansiering av tiltak beskrevet i forordningene for CEF Digital vil den indirekte få enkelte administrative konsekvenser for Norge i form av oppfølging og deltakelse i programmet CEF Digital. Deltakelse i komitéer og prosjekter vil kreve arbeidsinnsats, og i noen tilfeller økonomisk egeninnsats der relevante myndigheter ser seg tjent med dette, for eksempel i form av nasjonale tiltak som følger opp CEF Digital, eller at Norge knytter nasjonale eksperter til programmet i EU-kommisjonen.

Deltakelsen i CEF Digital krever bidrag på anslagsvis 269 millioner kroner over 7 år fra statlig myndighet. Erfaring fra andre EU-programmer tilsier at den årlige kontingenten starter lavt og øker med årene, samt at noe av utbetalingene vil skje i 1-2 år etter at programmet formelt er avsluttet. Det tas som nevnt forbehold om 

Stortingets samtykke samt avklaring av finansiering i den ordinære budsjettprosessen. 

Det er ingen økonomiske konsekvenser for øvrig.


Sakkyndige instansers merknader 

CEF-forordningen har ikke tidligere vært oppe til diskusjon i SU Kommunikasjoner, men det har vært orientert om CEF-forordningen og CEF Digital både i SU Kommunikasjoner og KU for EU/EØS-saker. Samt behandling i ECASIS working group i EFTA. KMD har også hatt flere orienteringsmøter om CEF Digital med interessentdepartementer. Det har ikke vært aktuelt med høringsrunde, da programmet kun har statlige budsjettmessige konsekvenser.   

Vurdering

Innholder informasjon unntatt offentligheten ihht. offentlighetsloven § 20 jf.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2011)665
Rettsaktnr.: 1316/2013
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32013R1316

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema:
Frist returnering standardskjema: 31.01.2014
Dato returnert standardskjema: 31.01.2014
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Ja
Art. 103-forbehold: Ja

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen