STCW-beslutning Bangladesh

Kommisjonsbeslutning 2011/822 om anerkjennelse av Bangladesh med hensyn til opplæring og sertifisering av sjøfolk ...

COMMISSION IMPLEMENTING DECISION of 7 December 2011 on the recognition of Bangladesh pursuant to Directive 2008/106/EC of the European Parliament and of the Council as regards the systems for the training and certification of seafarers...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.01.2012

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Nærings- og handelsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: V. Sjøtransport

Status

Sammendrag av innhold

Kommisjonen har ved beslutning 2011/822 av 7. desember 2011 vedtatt å anerkjenne Bangladesh med hensyn til opplæring og sertifisering av sjøfolk etter direktiv 2008/106/EF om minimumskrav til sjøfolks kvalifikasjoner. 

Etter direktiv 2008/106/EF må medlemsstater som ønsker å anerkjenne sjøfolks sertifikater utstedt av tredjestater meddele dette til Kommisjonen som i tillegg til å undersøke om vedkommende stat er part i den internasjonale konvensjon om normer for opplæring, sertifikater og vakthold for sjøfolk (STCW) også vurderer om kravene i den konvensjonen blir overholdt.    

 Etter anmodning fra Kypros, Italia og Belgia har Kommisjonen vurdert Bangladeshs myndigheters praksis og funnet å kunne anerkjenne Bangladesh slik at sertifikater utstedt av den staten kan anerkjennes av medlemsstatene. Kommisjonen fant at Bangladesh overholder konvensjonens krav, herunder tilfredsstillende tiltak for å unngå forfalskning.  Kommisjonen har drøftet saken med ekspertgruppen COSS (Committe on safe seas and on the prevention of pollution from ships), og innholdet er i samsvar med gruppens oppfatning. Norge er representert i ekspertgruppen med representanter fra Sjøfartsdirektoratet og NHD. Det følger av direktiv 2008/106/EF at stater som blir godtatt for anerkjennelse av sertifikater skal gjennomgå en ny vurdering av Kommisjonen jevnlig, minst hvert femte år.  

Merknader

Innenfor EU er beslutningen gjort gjeldende fra 7. desember 2011.

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

 

Kommisjonen har foretatt en vurdering av Bangladeshs etterlevelse av STCW og har etter en vurdering kommet fram til at staten overholder kravene. Kommisjonens beslutning er nødvendig for at medlemsstatene skal kunne anerkjenne sertifikater utstedt fra en tredjestat, men beslutningen innebærer ikke at medlemstatene må anerkjenne slike sertifikater. Norge kan altså velge å ikke anerkjenne sertifikater utstedt av tredjestater selv om de er godkjent på EU-nivå. 

 

Kommisjonens beslutninger mht anerkjennelse av tredjestater kunngjøres i Official Journal C-serien.  

Konklusjon

Beslutningen er EØS-relevant og akseptabel for innlemmelse i EØS-avtalen.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2011/822/EF
Basis rettsaktnr.: 2008/106/EF
Celexnr.: 32011D0822

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 16.12.2011
Frist returnering standardskjema: 03.02.2011
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: