Annen serie med felles sikkerhetsmål

Kommisjonsvedtak 2012/226/EU av 23. april 2012 om annen serie med felles sikkerhetsmål for jernbanesystemet...

Commission Decision of 23 April 2012 on the second set of common safety targets as regards the rail system...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 04.07.2012

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 28.09.2012

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: III. Transport med jernbane

Status

Beslutningen vedtatt 23. april 2012, og trådte i kraft i EU 20 dager senere.

Den er ved EØS-komiteens beslutnign 020/2013 av 1. februar 2013 tatt inn i EØS-avtalen. Ved Statens jernbanetilsyns forskriftsvedtak av 13. mars 2013 er den gjort til norsk forskrift. 

Sammendrag av innhold

Kommisjonsbeslutning 2012/226/EU av 23. april 2012 om annen serie med felles sikkerhetsmål for jernbanesystemet (beslutningen) er hjemlet i direktiv 2004/49/EF (jernbanesikkerhetsdirektivet). Den inneholder det andre settet av sikkerhetsmål for jernbanesystemet, og angir de nasjonale referanseverdiene for hvert enkelt land for å beregne disse målene. Det første settet av sikkerhetsmål ble fastsatt i kommisjonsbeslutning 2010/409/EU etter en metode angitt i kommisjonsbeslutning 2009/460/EU.

Formålet med å innføre felles sikkerhetsmål er å sikre at et høyt sikkerhetsnivå opprettholdes, og at sikkerhetsnivået forbedres når dette er nødvendig og praktisk mulig. Fra de første felles sikkerhetsmålene ble publisert i juli 2010 har det ikke vært tid til å opparbeide et tilstrekkelig erfaringsgrunnlag for å endre på risikokategoriene. Det andre settet av sikkerhetsmål er derfor i all hovedsak i overensstemmelse med det første settet av felles sikkerhetsmål.

Til orientering kan opplyses at det er utarbeidet felles sikkerhetsmål for følgende seks jernbanerisikokategorier: risiko for passasjerer, risiko for personale, risiko for brukere av planoverganger, risiko for tredjeperson, risiko for uvedkommende personer som befinner seg ulovlig på jernbaneanlegg og risiko for samfunnet som helhet.

Beslutningen opphever beslutning 2010/409/EU om det første settet av sikkerhetsmål.

Merknader

Norge har ikke hatt problemer med å nå det første settet av felles sikkerhetsmål med dagens nasjonale referanseverdier, og vil heller ikke ha problemer med å nå det andre settet av sikkerhetsmål, da det ikke er foretatt særlige endringer. På bakgrunn av dette legger Samferdselsdepartementet til grunn at heller ikke gjennomføringen av kommisjonsvedtak 2012/226/EU om det andre settet av sikkerhetsmål vil ha økonomiske eller administrative konsekvenser for Norge. Vedtaket innebærer heller ikke noen nye rapporteringsforpliktelser for virksomhetene.

Beslutningen er ved EØS-komiteens beslutning 020/2013 1. februar 2013 tatt inn i EØS-avtalen. Statens jernbanetilsyn fastsatte 13. mars 2013 forskrift som gjennomfører beslutningen i norsk rett, og som opphever forskrift 5. april 2011 om felles sikkerhetsmål. Beslutnignen er tatt inn i EØS-avtalen med tilpasningstekst for Norge, slik at de norske referanseverdiene angis. Disse er beregnet av Det europeiske jernbanebyrået, ERA, etter innspill fra SJT.

Sakkyndige instansers merknader

Dette vedtaket retter seg mot medlemsstatene, og vil ikke påvirke jernbanevirksomhetene som allerede i dag har plikt til å innrapportere de nødvendige opplysningene etter bestemmelser i medhold av forordning (EF) nr. 91/2003. Det har derfor ikke vært ansett nødvendig å sende beslutningen på høring.

Vurdering

Innholder informasjon unntatt offentligheten ihht. offentlighetsloven § 20 jf.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2012/0226/EU
Basis rettsaktnr.: 2004/0049/EF
Celexnr.: 32012D0226

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 27.04.2012
Frist returnering standardskjema: 08.06.2012
Dato returnert standardskjema: 12.10.2012
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 01.02.2013
Nummer for EØS-komitebeslutning: 020/2013
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Ja
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 02.02.2013
Dato for faktisk gjennomføring: 13.03.2013
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 20.03.2013

Lenker

Til toppen