Koksidiostatikarester i mat

Kommisjonsforordning (EU) nr. 610/2012 av 9. juli 2012 som endrer forordning (EF) nr. 124/2009 av 10. februar 2009 som fastsetter maksimumsgrenser for innholdet av koksidiostatika og histomonostatika i næringsmidler, som en følge av uunngåelig overføring av disse stoffene fra fôr der de ikke skal...

Commission Regulation (EU) No 610/2012 of 9 July 2012 amending Regulation (EC) No 124/2009 of 10 February 2009 setting maksimum levels for the presence of coccidiostats and histomonostats in food resulting from the unavoidable carry-over of these substances in non-target feed...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 19.07.2012

Spesialutvalg: Næringsmidler og Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 27.08.2012

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Forordning (EF) nr. 124/2009 fastsetter grenseverdier for største tillatte innhold av koksidiostatikarester i animalske næringsmilder, MRL-verdier, som skyldes uunngåelig kryssforurensing av fôr der koksidiostatika ikke skal forekomme. Ingen histomonostatika er godkjent som fôrtilsetningsstoff i EU. MRL-verdiene skal vurderes fortløpende, basert på vitenskapelig og teknologisk utvikling. Det er utarbeidet prosedyrer for hvordan MRL-verdier for ulike farmakologisk aktive stoffer skal fastsettes, ved forordning (EF) nr. 470/2009. I tråd med disse forordningene, er MRL-verdier for flere koksidiostatika (ulike aktive stoffer) revurdert. De nye, fastsatte MRL-verdiene går fram av forordning (EU) nr. 610/2012, som vist nedenfor.

Lasalocid natrium: I tråd med regelverket som klassifiserer og fastsetter MRL-verdier for visse farmakologisk aktive stoffer, er stoffet lasalocid revurdert, ved forordning (EU) nr. 86/2012. Dette medfører endring av MRL-verdien for innhold av preparatet lasalocid natrium i animalske næringsmidler. Endringen gjelder for næringsmidler fra andre dyr enn fjørfe og storfe. Det medfører at MRL-verdien for lasalocid natrium i nyrer er senket fra 50 til 20 µg/kg våt vekt, som er eneste endring. Maduramicin: Overføringsgraden av maduramicin fra verpehønefôr til egg er nærmere undersøkt. Det viste seg at verpehønefôr, som var uunngåelig forurenset med maduramicin, men der innholdet var under øvre tillatte grense, medførte høyere nivå i egg enn gjeldende MRL-verdi tillot. European Food Safety Authority, EFSA, har vurdert resultatet, og de fant at det påviste innholdet i egg ikke er til skade for folkehelsen. MRL-verdien for maduramicin i egg er derfor spesifisert og hevet fra 2 til 12 µg/kg.Nicarbazin: Preparatet er regodkjent som fôrtilsetningsstoff, ogved regodkjenningen er følgende endringer foretatt i MRL-verdiene: Egg - økning fra 100 til 300 µg nicarbazin/kg, lever økning fra 100 til 300 µg/kg og andre animalske næringsmidler økning fra 25 til 50 µg/kg, alt i våt vekt. EFSA vurderer søknader om regodkjenning av fôrtilsetningsstoffer, og de fant de omsøkte MRL-verdiene trygge for folkehelsen.   Diclazuril: Godkjenningen av preparatet er endret ved at det har fått godkjent en utvidelse av bruksområdet. Det medfører at perlehøner også kan få fôr tilsatt diclazuril, og perlehøner er derfor ikke lenger i listen over dyr der MRL-verdier baserer seg på uunngåelig kryssforurensing av fôr, der koksidiostatikumet diclazuril ikke skal forekomme (non-target feed). Preparatet er tidligere godkjent i fôr til andre fjørfe.Bestemmelsene er gitt i samsvar med vedtak i den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrhelsen, seksjon fôrvarer. De trer i kraft i EU 29. juli 2012.

Merknader


Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften. Ved godkjenning av koksidiostatika som fôrtilsetningsstoff, inngår også MRL-verdiene i godkjenningen. Imidlertid er bare lasalocid natrium og maduramicin blant de koksidiostatika som er godkjent i Norge. Norge har et generelt unntak i EØS-avtalen for koksidiostatika i fôr. Det er en tilpasningstekst i EØS-avtalen, og den sier at Norge kan videreføre nasjonal lovgiving av regelverket som gjaldt ved tiltredelse av EØS-avtalen i 1994, for koksidiostatika i fôr. Ved ikrafttredelsen av EØS-avtalen gjaldt "Fôrvarebestemmelser" fastsatt av Statens tilsynsinstitusjoner i landbruket, STIL i 1987. Dette regelverket omfattet fem godkjente koksidiostatika. Regelverket er videreført, slik at det bare er de fem koksidiostatikaene som fortsatt er godkjent til bruk i Norge. Nicarbazin og diclazuril er ikke blant disse, derfor endres ikke MRL-verdiene fôrtilsetningsstoff-forskriften for andre koksidiostatika enn lasalocid natrium og maduramicin. Mattilsynet utarbeider imidlertid nå en nasjonal forskrift, som skal omfatte MRL-verdier for de "ikke-godkjent koksidiostatika" i animalske næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Reduskjonen av MRL-verdien for lasalocid i nyrer er betydelig, men siden nyrer i liten grad går til humant konsum i Norge, vil dette ikke få noen konsekvenser. MRL-verdien for maduramicin i egg og i lever er hevet betraktelig. Det kan medføre at større mengder egg og lever kan godkjennes til humant komsum. Rester av koksidiostatika i næringsmidler, som overstiger MRL-verdiene, er svært sjelden et problem i Norge. I praksis vil neppe endringene få noen konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert på skriftlig prosedyre av Spesialutvalget for matproduksjon og Spesialutvalget for næringsmidler; der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og mattilsynet er representert. Spesialutvalgene er ferdige med sin vurdering.  Spesialutvalgene fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel, med bakgrunn i det generelle unntaket vi har i EØS-avtalen på området koksidiostatika som tilsetningsstoff i fôr. Se ellers under merknader.

Andre opplysninger

Rettsakten er også hjemlet i EØS-avtalens vedlegg II, kapittel XII.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 610/2012
Basis rettsaktnr.: 124/2009
Celexnr.: 32012R0610

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 20.07.2012
Frist returnering standardskjema: 15.08.2012
Dato returnert standardskjema: 01.11.2012
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 01.02.2013
Nummer for EØS-komitebeslutning: 005/2013
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 04.09.2012
Høringsfrist: 23.10.2012
Frist for gjennomføring: 02.02.2013
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker