Biocider/margosaekstrakt/18

Kommisjonsdirektiv 2012/15/EU av 8. mai 2012 om endring i direktiv 98/8/EF om inkludering av margosaekstrakt som et aktivt stoff i vedlegg I...

Commission Directive 2012/15/EU of 8 May 2012 amending Directive 98/8/EC to include margosa extract as anactive substance in Annex I thereto...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 05.06.2012

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 29.06.2012

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Direktiv 2012/15/EU ble vedtatt 8. mai 2012.
Norge ved Klima- og forurensningsdirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket gjennom deltakelse på møter i EU-regi; Technical Meetings, i Competent Authority og Standing Committee. Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er også i kontakt med berørte parter, herunder berørt norsk industri.

Direktiv 2012/15/EU ble innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komitebeslutning nr. 66/2013 av 3. mai 2013.

Sammendrag av innhold

Direktiv 98/8/EF - biociddirektivet - innførte regler om godkjenning av aktive stoffer (biocider) og biocidprodukter på EØS-markedet.
Ved direktiv 2012/15/EU inkludereres margosaekstrakt som et aktivt stoff i vedlegg I til biociddirektivet og kan benyttes i produkttype 18. Produkttype 18 omfatter insektmidler, acaricider og produkter til bekjempelse av andre leddyr. Disse er definert som produkter som brukes til bekjempelse av leddyr (for eksempel insekter, edderkoppdyr og krepsdyr).

Medlemsstatene er pålagt å sikre at godkjenninger skjer med følgende strenge, spesifikke betingelser:
Ved behandling av søknader om godkjennelse av et produkt etter artikkel 5 og vedlegg VI skal medlemsstatene, der det er relevant for det aktuelle produktet, vurdere bruks- og eksponeringsscenarier og de risiko for delmiljø og befolkninsgrupper som ikke har vært representativt behandlet på fellesskapsnivå.

Medlemsstatene skal videre sikre at godkjennelser gis under forutsetning av at det iverksettes hensiktsmessige risikobegrensende tiltak for å beskytte overflatevann, sedimenter og leddyr som ikke er arter som skal bekjempes.

Merknader

Hjemmel i EU-traktaten; Hovedrettsakten - direktiv 98/8/EF biociddirektivet - er hjemlet i traktatens artikkel 100 a.
Rettslige konsekvenser; Biociddirektivet (direktiv 98/8/EF) ble innlemmet i EØS-avtalen i 2003 ved EØS-komitébeslutning nr. 32/2003 og er gjennomført i norsk rett gjennom forskrift av 18. desember 2003 nr. 1848 om godkjenning av biocider og biocidprodukter (biocidforskriften) som trådte i kraft 1. januar 2004.
Gjennom bestemmelser i direktiv 2012/15/EU inkluderes stoffet margosaeksrakt som aktivt stoff i vedlegg I til direktiv 98/8/EF. Gjennomføring av direktiv 2012/15/EU vil skje ved endringer i biocidforskriften.
Økonomiske/administrative konsekvenser; Kostnader forbundet med gjennomføring av inkluderingsdirektiver vil for myndighetene være knyttet til behandling av produktgodkjenning, kostnadene dekkes gjennom gebyrer, jf biocidforskriften § 34 og vedlegg 4 (gebyrsatsene). Bestemmelsen er i tråd med artikkel 25 i biociddirektivet (98/8/EF). Kostnader for aktører er knyttet til utarbeidelse av datagrunnlag for søknader og gebyrer knyttet til produktsøknader. Gjennomføring av inkluderingsdirektiv gir et harmonisert marked med like rammebetingelser for både norsk og europeisk industri i forbindelse med ev søknader om å bruke det aktuelle stoffet i produkter omfattet av produkttype 18, dvs insektmidler, acaricider og produkter til bekjempelse av andre leddyr.
Gruppe 2; Direktiv 2012/15/EU omfattes av gruppe 2, dvs. rettsakter som krever forskriftsendring som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet.

Sakkyndige instansers merknader

Direktiv 2012/15/EU er behandlet i spesialutvalget for handelsforenkling.
Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesidene til Klima- og forurensningsdirektoratet www.klif.no. 

Vurdering

Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.
Direktiv 2012/15/EU er en oppfølging av bestemmelser i hoveddirektivet - direktiv 98/8/EF. Direktiv 98/8/EF er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett (biocidforskriften).
Det er viktig at Norge får tilsvarende oppdatert regelverk på området som resten av EØS-området. Et aktivt stoff (biocid) kan kun inkluderes i vedlegg I dersom det har vært gjennom en grundig risikovurdering, og konklusjonen er at det ikke er uakseptable helse- og/eller miljørisiko knyttet til bruk av stoffet. En godkjenning av et aktivt stoff (biocid) er alltid knyttet til en gitt type biocidprodukt, og er derfor begrenset til ett eller flere bestemte bruksområder. Dette innebærer en kontrollert bruk av stoffet. En slik kontrollert bruk av det aktuelle stoffet bidrar til økt beskyttelse av miljøet og menneskers helse. Berørt norsk industri gis tilsvarende rammebetingelser som europeisk industri. For norske myndigheter er det sentralt i forhold til håndhevelse av biocidforskriften å ha et oppdatert regelverk på området.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2012/0015/EU
Basis rettsaktnr.: 1998/0008/EF
Celexnr.: 32012L0015

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 22.05.2012
Frist returnering standardskjema: 03.07.2012
Dato returnert standardskjema: 03.07.2012
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 03.05.2013
Nummer for EØS-komitebeslutning: 066/2013
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 04.05.2013
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen