Blåtunge-krav til fristatus for tredjeland

Kommisjonens gjennomføringsvedtak 2012/253/EU av 10. mai 2012, om endring av vedlegg II til rådsdirektiv 2004/68/EF når det gjelder de generelle kriteriene for at et område skal kunne erklæres fritt for blåtunge...

Commission Implementing Decision of 10 May 2012 amending Annex II to Council Directive 2004/68/EC as regards the basic general criteria for a territory to be considered free from bluetongue...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 29.06.2012

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 27.08.2012

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Kommisjonens gjennomføringsvedtak 2012/253/EU endrer vedlegg II til rådsdirektiv 2004/68/EF. Dette direktivet er et rammedirektiv, somfastsetter dyrehelsekrav for import og transitt av visse arter levende hov- og klauvdyr. Dyreartene som omfattes er listet i vedlegg I til direktivet. Vedlegg II definerer hvor lenge et område må ha vært fritt for en sykdom, uten bruk av vaksinasjon, for å få anerkjent fristatus. Kommisjonens gjennomføringsvedtak 2012/253/EU endrer dette tidsrommet for blåtunge fra 12 til 24 måneder. Endringen er i tråd med nye regler som er gjennomført for samhandel innen EU.

Merknader

I EU er reglene for blåtunge nylig endret. I rådsdirektiv 2000/75/EF (blåtungedirektivet) er det åpnet opp for en mer fleksibel bruk av inaktiverte vaksiner enn tidligere. Som en følge av dette, og nylige endringer i OIEs landdyrehelsekode, er forordning (EF) nr. 1266/2007 (blåtungeforordningen) revidert. Her er blant annet kravene for fristatus for blåtunge skjerpet ved at det nå kreves fravær av virussirkulering i to år, før et område kan erklæres fritt for blåtunge. Som en følge av dette, og for at reglene for samhandel og import skal samsvare, endres også rådsdirektiv 2004/68/EF.

Rettslige konsekvenser

Rådsdirektiv 2004/68/EF gir Kommisjonen myndighet til å fastsette gjennomføringsbestemmelser for direktivets dyrehelsekrav. De viktigste bestemmelsene er nedfelt i forordning (EU) nr. 206/2010, som omfatter tredjelandslister, sertifikatmodeller og dyrehelsekrav. I norsk regelverk følger kravene av forskrift 23. juli 2010 nr. 1137 om import fra tredjestater av visse levende dyr, bier, humler og ferskt kjøtt av visse dyr (importforskriften). I forskriften ligger de materielle helsekravene i de vedlagte helsesertifikatene, og ikke i artiklene i forordningen.

Endringen av rådsdirektiv 2004/68/EF vil kreve endring av norske forskrifter:

De materielle endringene medfører ikke forskriftsendring da disse allerede er tatt inn i EØS-avtalen ved implementeringen av kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 497/2012 av 7. juni 2012. Denne forordningen, som ble tatt inn etter forenklet prosedyre, gjør endringer i helsesertifikatene i forordning (EU) nr. 206/2010 og innfører blant annet kravet om frihet for blåtunge i 24 måneder ved tredjelandsimport. I norsk rett er rettsakten implementert ved forskrift 26. juni 2012 om endring i forskrift 23. juli 2010 nr. 1137 om import fra tredjestater av visse levende dyr, bier, humler og ferskt kjøtt av visse dyr.

Endringene som følge av rådsdirektiv 2004/68/EF er derfor av mer teknisk karakter, og består i oppdateringer av EØS-henvisningsfeltene i følgende forskrifter:

  • forskrift 25. mars 2002 nr. 305 om dyrehelsemessige betingelser for innførsel og utførsel av storfe (handelsforskriften for storfe)
  • forskrift 25. mars 2002 nr. 304 om dyrehelsemessige betingelser for innførsel og utførsel av svin (handelsforskriften for svin)
  • forskrift 14. mars 2005 nr. 232 om dyrehelsemessige betingelser for innførsel og utførsel av småfe (handelsforskriften for småfe)
  • forskrift 31. desember 1998 nr. 1488 om dyrehelsemessige betingelser for innførsel og utførsel av hestefamilien (handelsforskriften for hest)
  • forskrift 20. februar 2004 nr. 484 om dyrehelsemessige vilkår for import og eksport av levende pattedyr, fugler, reptiler, amfibier, bier og humler (balais-forskriften)

Da de materielle kravene i rådsdirektiv 2004/68/EF allerede er implementert i norsk rett, er det etter Mattilsynets vurdering åpenbart unødvendig å sende forordningen på høring.

Økonomiske og administrative konsekvenser:

Rettsakten antas ikke å få noen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel for Norge.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2012/253/EU
Basis rettsaktnr.: 2004/68/EF
Celexnr.: 32012D0253

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 29.05.2012
Frist returnering standardskjema: 10.07.2012
Dato returnert standardskjema: 31.08.2012
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 01.02.2013
Nummer for EØS-komitebeslutning: 001/2013
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 02.02.2013
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker