Fôrtilsetningsstoffer

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 451/2012 av 29. mai 2012 om å trekke tilbake fra markedet visse fôrtilsetningsstoffer som tilhører til kategorien ensileringsmidler ...

Commission Implementing Regulation (EU) No 451/2012 of 29 May 2012 on the withdrawal from the market of certain feed additives belonging to the functional group of silage additives...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 20.06.2012

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 27.08.2012

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten omhandler tilbaketrekking fra markedet av en del ulike fôrtilsetningsstoffer i kategorien Ensileringsmidler. Disse fôrtilsetningsstoffene er både enzympreparater, mikroorganismer og salter av organiske og uorganiske syrer. Ingen av preparatene var søkt re-godkjent innen fristen. Regelverket krever at stoffer som ikke søkes re-godkjent skal trekkes fra markedet. Dette gjelder de oppførte ensileringsmiddlene i forordningens vedlegg, del A og B. Siden tilbaketrekking fra markedet ikke skyldes sikkerhetsmessige grunner, er det i en overgangsperiode tillatt å bruke opp eksisterende lager av disse preparatene, og blandinger der de inngår. Overgangsperioden varer til 19. juni 2013. Tilbaketrekking av fôrtilsetningsstoffer fra markedet er ingen hindring for å søke om godkjenning av tilsvarende preparater i framtiden. Tiltakene fastsatt i denne forordningen er gitt i samsvar med vedtak i den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen, seksjon fôrvarer.

Merknader

Rettslige konsekvenser:

Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer (fôrtilsetningsstoff-forskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser:

Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet. Den får heller ingen konsekvenser for fôrindustrien eller primærprodusentene, da det finnes mange andre tilsvarende preparater i markedet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 451/2012
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32012R0451

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 19.06.2012
Frist returnering standardskjema: 13.07.2012
Dato returnert standardskjema: 31.08.2012
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 01.02.2013
Nummer for EØS-komitebeslutning: 005/2013
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 25.07.2012
Høringsfrist: 07.09.2012
Frist for gjennomføring: 02.02.2013
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker