Økodesign, frivillig avtale for maskinverktøy

Økodesign, mulig frivillig avtale for maskinverktøy, ENTR Lot 5 ...

Ecodesign, Machine Tools, ENTR Lot 5 ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.06.2012

Spesialutvalg: Energi

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Olje- og energidepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IV. Energi

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Studien ble igangsatt primo 2010. Det har vært avholdt 3 stakeholdermøter. Det siste og endelige stakeholdermøtet ble avholdt 12. mars 2012. Den endelige studierapporten forventes offentliggjort medio juni 2012.

Den videre prosessen kan resultere i lovgivning eller en frivillig avtale. Det er også en mulighet for at det kommer en frivillig avtale for deler av produktgruppen og lovgivning for andre deler.

Den formelle behandling av et forslag til ny rettsakt vil skje i regulatorisk komite hvor Norge deltar. En innlemming i EØS-avtalen vil kreve et særskilt vedtak i EØS-komiteen etter at EU har vedtatt en endelig tekst.

Sammendrag av innhold

EU-kommisjonen har foretatt en forberedende studie av verktøymaskiner (machine tools) og annet relatert maskineri. Studien har undersøkt potensialet for mer miljøvennlig utforming av produktene og eventuelle konsekvenser ved å stille krav til produktenes utforming. Studien kan resultere i en forordning som fastsetter krav til produktenes utforming både når det gjelder energibruk, forbruk av ressurser og andre miljøpåvirkninger. Alternativt kan studien resultere i en frivillig avtale inngått av produsentene. Når visse betingelser er oppfylt, kan en frivillig avtale tre i kraft i stedet for en forordning.

En eventuell forordning eller en frivillig avtale vil ligge innenfor rammene av Økodesigndirektivet (2009/125/EF). Økodesigndirektivet fastsetter minstekrav til produkters energieffektivitet i tillegg til andre krav til miljøaspekter og forbruk av ressurser (f.eks. vann). Det skjer gjennom forordninger (eller i sjeldnere tilfeller frivillige avtaler) som pålegger produsenter og importører i EU-markedet å kun bringe produkter i omsetning som lever opp til kravene. Produkter som tilfredsstiller kravene, skal være CE-merket.

Energikrav til produkter er ett av flere virkemidler for å nå EUs vedtatte mål om innen 2020 å redusere klimagassutslippene med minst 20 %, øke andelen fornybar energi i vårt endelige energiforbruk til 20 %, og øke energieffektiviteten med 20 % i EU, sammenlignet med 1990.

Produktene som omfattes av studien:

Verktøymaskiner til profesjonelt bruk, stasjonære så vel som transportable, som krever energi til drift av maskinen. Det kan være maskiner til bruk for ett formål eller maskiner til bruk for flere formål.

Eksempler:

Maskiner til metallbearbeiding: dreiemaskiner, boremaskiner, fresemaskiner, maskiner til forming, avretting, sliping, lodding, sveising osv. eller kombinasjoner av disse.

Maskiner til bearbeiding av tre, stein, plast, glass og andre faste materialer eller kombinasjoner av disse.

Systemer eller "periferi-utstyr" som leverer kjøling, trykkluft, hydraulikk osv. til maskinene.

Produkter som ikke omfattes av studien:    

Verktøymaskiner som kan flyttes for hånd

Verktøymaskiner som brukes til primær forming, f.eks. til granulering

Blåsemaskiner, f.eks. til sandblåsing

Destruksjonsmaskiner.

Maskiner til bearbeiding av myke, ikke-faste emner, f.eks. tekstil

Forslag til økodesignkrav

Studien gir ikke spesifikke forslag til økodesignkrav. Studien konkluderer med at økodesignkrav kan omhandle obligatorisk bruk av sjekkliste for god designpraksis, krav om power management samt informasjonskrav.

Studien konkluderer også med at det alternativt til økodesignkrav kan inngås en frivillig avtale på området, i kombinasjon med en effektiv karbonfotavtrykksmerkeordning for produktene (beregning av CO2-utslippet i hele produktets livssyklus).

Studien har estimert et særlig stort energibesparelsespotensial for denne produktgruppen i forhold til andre produktgrupper omfattet av økodesignkrav. For visse formål er besparelsespotensialet estimert til 60-70 %.

Merknader

Ingen bemerkninger

Sakkyndige instansers merknader

Ingen bemerkninger

Vurdering

Forslagene vurderes ikke å få særlige konsekvenser for Norge.

Studien vurderes å være fornuftig oppbygget, ettersom det fokuseres på om maskinene er overdimensjonert i forhold til behovet. Prosessen med formulering av krav kompliseres av at det er avgjørende - men vanskelig å formulere krav til - å tilpasse maskinenes og tilhørende systemers dimensjonering i forhold til behovet. Dette kompliseres ytterligere av at enkelte maskiner anskaffes til flere formål, og at behovene derfor kan endres, som medfører en tendens til overdimensjonering for å være "på den sikre siden".

Andre opplysninger

Studieforløpet kan følges på www.ecomachinetools.eu.

Dette notatet er oppdatert i henhold til referatet offentliggjort 3. mai 2012 fra siste stakeholdermøte (12. mars 2012).

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 2009/125/EU

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen