Vet. grensekontrollstasjoner 2. endr 2012

Kommisjonens gjennomføringsvedtak 2012/450/EU av 27. juli 2012 om endring av vedtak 2009/821/EF når det gjelder lister over veterinære grensekontrollstasjoner og veterinære enheter i TRACES...

Commission Implementing Decision 2012/450/EU of 27 July 2012 amending Decision 2009/821/EF as regards the lists of border inspection posts and veterinary units in TRACES...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 22.06.2012

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 27.08.2012

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet / Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er under innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Produkter av animalsk opprinnelse og levende dyr som skal importeres til EU fra tredjestater skal kontrolleres på en veterinær grensekontrollstasjon. De veterinære grensekontrollstasjonene må oppfylle bestemte krav til utforming, utrusting og personell for å kunne godkjennes av Kommisjonen. Alle de godkjente veterinære grensekontrollstasjonene tas inn i vedtak 2009/821/EF vedlegg I.

Vedtak 2012/450/EU gjør følgende endringer i vedtak 2009/821/EF vedlegg I:    

Spania:

- endring av produktkategorier en grensekontrollstasjon og ett kontrollsenter er godkjente for å kontrollere

Italia:

- en grensekontrollstasjon er midlertidig suspendert og kan ikke kontrollere, mens en annen grensekontrollstasjon nå kan kontrollere igjen etter opphevelse av suspensjon

- endring av produktkategorier en grensekontrollstasjon er godkjent for å kontrollere

- en grensekontrollstasjon deles inn i flere kontrollsentre som er godkjente for å kontrollere ulike produktkategorier

- endring av produktkategoriene ett kontrollsenter er godkjent for å kontrollere

Tyskland:

- en ny grensekontrollstasjon er lagt til

- fjerning av en produktkategori en grensekontrollstasjon er godkjent for å kontrollere

- en grensekontrollstasjon er fjernet

Tsjekkia:

- fjerning av en produktkategori en grensekontrollstasjon er godkjent for å kontrollere

Latvia:

- en grensekontrollstasjon med tilhørende kontrollsentre er midlertidig suspendert og kan ikke kontrollere

- en ny grensekontrollstasjon er lagt til

Portugal:

- en grensekontrollstasjon er fjernet

Storbritannia:

- en ny grensekontrollstasjon er lagt til

- endring av produktkategorier en grensekontrollstasjon er godkjent for å kontrollere

Vedtak 2009/821/EF vedlegg II inneholder oppføringer over de sentrale, regionale og lokale veterinærenhetene for medlemslandene i TRACES (TRAde Control and Expert System). De veterinære enhetene er utpekt til å tilrettelegge for og bruke TRACES, en internettbasert database som brukes til utveksling av informasjon i forbindelse med samhandel og import av animalske produkter og levende dyr mellom medlemsstatenes veterinærmyndigheter og næringsaktører. Det gjøres ingen endringer i oppføringene som følge av vedtak 2012/450/EU.

Merknader

Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører ikke behov for endring i norsk regelverk.

Informasjon om endringer som følge av rettsakten videreformidles til de norske veterinære grensekontrollstasjonene. De norske veterinære grensekontrollstasjonene godkjennes av ESA (EFTAs overvåkingsorgan) og fremgår av en egen liste, sist oppdatert ved vedtaket "EFTA Surveillance Authority Decision No 92/12/COL of 13 March 2012". Listen publiseres her: http://ec.europa.eu/food/animal/bips/approved_bips_en.htm.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten medfører ingen administrative eller økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.           

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2012/450/EU
Basis rettsaktnr.: 2009/821/EF
Celexnr.: 32012D0450

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 10.08.2012
Frist returnering standardskjema: 21.09.2012
Dato returnert standardskjema: 31.08.2012
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 14.06.2013
Nummer for EØS-komitebeslutning: 102/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 15.06.2013
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen