Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 334/2012 av 19. april 2012 om godkjenningen av et preparat av Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 som fôrtilsetningsstoff til slaktekaniner og ikke matproduserende kaniner, som endrer forordning (EF) nr. 600/2005 (innehaver av godkjenningen Société ...

Commission Implementing Regulation (EU) No 334/2012 of 19 April 2012 concerning the authorisation of a preparation of Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 as a feed additive for rabbits for fattening and non food-producing rabbits and amending Regulation (EC) No 600/2005 (holder of the authorisat...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 03.05.2012

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 07.06.2012

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten omhandler re-godkjenning av et mikroorganismepreparat som fôrtilsetningsstoff til slaktekaniner og godkjenning av utvidet bruksområde for preparatet til å gjelde kaniner som ikke skal brukes til humant konsum (kjæledyr). Mikroorganismen preparatet består av er ikke genmodifisert. Det er ikke foretatt endringer i preparatet etter første gangs godkjenning. Søknaden er vurdert av European Food Safety Authority (EFSA), som finner preparatet trygt i bruk til de omsøkte anvendelsene. Det er klassifisert i kategorien Zootekniske tilsetningsstoffer og den funksjonelle gruppe Tarmstabiliserende stoffer med identifikasjonsnr. 4b1702. Det har potensial til å redusere dødeligheten hos slaktekaniner. Siden det ikke er foretatt endringer av preparatet, vil det bli tillatt å bruke opp premikser og ferdigfôr som inneholder mikroorganismen, slik det ble godkjent for første gang. (Det er særlig merkebestemmelsene som er endret).

Det er satt en grense for minste tillatte innhold av preparatet i fôr for at det skal ha ønsket effekt. Den er 5x109 KDE/kg fullfôr, der KDE er kolonidannende enheter. Det er angitt analysemetode for preparatet. Godkjenningen er gitt i samsvar med vedtak i den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse, seksjon fôrvarer. Den har varighet til 11. mai 2022.

Det følger ingen rapporteringsforpliktelser til EFTAs overvåkningsorgan (ESA) av rettsakten.

Merknader

Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet, da preparatet allerede er godkjent, og det utvidede bruksområdet er vurdert som et lavrisikoområde.

Fôrindustrien kan nå  bruke samme preparatet som tilsetningsstoff i fôr til alle kaniner. Det kan være en forenkling med et større bruksområde. Kaninoppdrettere/-holdere, som ikke er sikre på om kaninene skal spises eller ikke, kan nå benytte fôr tilsatt mikroorganismepreparatet til alle dyr. Dette er imidlertid en større sak i mange andre land enn i Norge.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 334/2012
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32012R0334

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 27.04.2012
Frist returnering standardskjema: 16.05.2012
Dato returnert standardskjema: 13.06.2012
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 07.12.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 206/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 21.05.2012
Høringsfrist: 09.07.2012
Frist for gjennomføring: 08.12.2012
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen