Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonenes gjennomføringsforordning (EU) nr. 98/2012 av 7. februar 2012 om godkjenningen av 6-fytase (EC 3.1.3.26) produsert av Pichia pastoris (DSM 23036) som fôrtilsetningsstoff til slaktekylling og slaktekalkun, livkylling, livkalkun, verpehøner, andre fjørfe til slakt og eggproduksjon, avv...

Commission Implementing Regulation (EU) No 98/2012 of 7 February 2012 concerning the authorisation of 6-phytase (EC 3.1.3.26) produced by Pichia pastoris (DSM 23036) as a feed additive for chickens and turkeys for fattening, chickens reared for laying, turkeys reared for breeding, laying hens, ot...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 01.03.2012

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 29.03.2012

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten omhandler godkjenning av et enzympreparat, 6-fytase. Det er produsert ved hjelp av mikroorganismen Pichia pastoris (DSM) 23036, som er en genmodifisert stamme. Preparatet er klassifisert i kategorien Zootekniske tilsetningsstoffer, den funksjonelle gruppen Fordøyelsesfremmende stoffer og har identitetsnr. 4a16. Preparatet er vurdert av European Food Safety Authority, EFSA, som finner det trygt i bruk. De bekrefter også at det har effekt ved å øke utnyttelsen av uorganisk fosfor i fôret hos enmagede dyr, og det kan øke tilveksten hos fjørfearter. Bedre fosforutnyttelse i dyret medfører mindre fosforforurensing fra husdyrgjødsel. Godkjenningen inneholder grenser for minste tillatte innhold av enzymet i fôret, for at enzymet skal ha ønsket virkning. Det tillates større mengde i fôr til kalkun og gris enn til andre fjørfearter. Det er også angitt en anbefalt maksimumsmengde av 6-fytasen/kg fullfôr, og den er lik for alle dyreartene. Det er angitt analysemetode for preparatet.

Godkjenningen er gitt i samsvar med vedtak i den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen, seksjon fôrvarer, og den har varighet til 28. februar 2022.

Ingen rapporteringsforpliktelser følger av godkjenningen.

Merknader

Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om fôrtilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet, da mange tilsvarende enzympreparater allerede er godkjent. Dette er et nytt, blant mange godkjente 6-fytsepreparater, og det gir fôrindustrien enda flere å velge blant. Dette preparatet kan imidlertid anvendes i fôr til alle kategorier både av fjørfe og gris, og kan på den måten føre til en effektiviseringsgevinst. Hvorvidt fôrindustrien ønsker å ta preparatet i bruk, vil avhenge av praktiske og økonomiske forhold i den enkelte virksomheten.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 98/2012
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32012R0098

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 20.02.2012
Frist returnering standardskjema: 08.03.2012
Dato returnert standardskjema: 30.03.2012
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 07.12.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 206/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 02.04.2012
Høringsfrist: 22.05.2012
Frist for gjennomføring: 08.12.2012
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen