Innstigningskrav

Kommisjonsforordning (EU) nr. 130/2012 av 15. februar 2012 om krav til typegodkjenning av motorkjøretøyer med hensyn til adgangen og manøvreringsegenskapene til kjøretøyet og om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 661/2009 om krav til typegodkjenning av generell sikkerhe...

Commission Regulation (EU) No 130/2012 of 15 February 2012 concerning type-approval requirements for motor vehicles with regard to vehicle access and manoeuvrability and implementing Regulation (EC) No 661/2009 of the European Parliament and of the Council concerning type-approval requirements fo...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.03.2012

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 28.03.2012

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: I. Kjøretøyer

Status

Forordningen ble vedtatt 15. februar 2012 og kom til anvendelse i EU fra 3. mars 2012. Forordningen har vært på høring i Norge.

Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen ved EØS-komiteens møte av 28. september 2012, beslutning nr. 156/2012. Kjøretøyforskriften ble sommeren 2012 avløst av ny forskrift av 5. juli 2012 nr. 817 om godkjenning av bil og tilhenger til bil. Forskriften trådte i kraft 15. september 2012. Rettsakten er implementert i ny forskrift.

Sammendrag av innhold

Forordning (EU) Nr. 130/2012 er en særrettsakt som angår typegodkjenningsprosessen i direktiv 2007/46/EF (om typegodkjenning av motorvogner og tilhengere til disse, samt av systemer, komponenter og separate tekniske enheter til slike kjøretøy). I forordning (EF) Nr. 661/2009 er det fastsatt generelle krav til innstigningsforhold i kjøretøy, mens det i direktivene 70/387/EØF og 75/443/EØF var spesifikke krav til innstigningsforhold, håndtak og tilgjengelighet til reversgear. Med forordning 130/2012 oppheves direktiv 70/387/EØF og 75/443/EØF. Direktivenes tekniske kravene videreføres i forordning 130/2012, som fasetter spesifikke krav på disse områdene. Forordning (EF) nr. 661/2009 vil innlemmes i EØS-avtalen i EØS-komitemøte 30. mars 2012. Direktiv 2007/46/EF ble innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komitebeslutning 6/2012. *se oppdatert status

I forordning (EU) Nr. 130/2012 er det krav til innstigningsforhold for kjøretøy i gruppe M og N. I Bilag II finnes det spesifikke krav til innstigningstrinn for de ulike kjøretøygruppene, hvor der er angitt krav tiil dybde, høyde, trinnbredde mv. Det er noe mer lempelige krav for kjøretøy som faller inn under terrengkjøretøydefinisjonen i direktiv 2007/46/EF. Videre er det fastsatt målsatte krav til håndtak ved inn- og utstigning, og i bilag III krav til at reversgear skal være tilgjengelig fra førerplass.

Merknader

EU-hjemmel

Forordning (EU) nr. 130/2012 er vedtatt med hjemmel i traktaten om den Europeiske Unions funksjonsmåte (TEUF) artikkel 114, og forordning (EF) nr. 661/2009 artikkel 14 nr. 1 bokstav a. Forordning (EF) nr. 661/2009 er vedtatt med hjemmel i traktaten om opprettelsen av den Europeiske Union artikkel 95.

Gjeldende rett (Se også under punktet "status")

Forordning (EF) nr. 661/2009 er inntil videre tatt inn i forskrift 4. oktober 1994 nr. 918 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften) § 6-3.

Norsk gjennomføring

Forordning (EU) nr. 130/2012 vil bli implementert i kjøretøyforskriftens § 6-3 som er en overgangsbestemmelse inntil ny forskrift trer i kraft 1. juni 2012. Når den nye forskriften foreligger vil forordningen bli implementert der.

Forordningen antas ikke å ha økonomiske konskvenser for private eller for offentlige myndigheter i Norge. Forordningen medfører heller ingen administrative kostnader utover det som må gjøres for å implemetere rettsakten i norsk regelverk.

Vurdering

Forordningen er EØS-relevant og akseptabel for Norge.

Andre opplysninger

Norge har ikke deltatt i arbeidsgrupper eller møter i forbindelse med utarbeidelsen av denne forordningen.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 130/2012
Basis rettsaktnr.: 661/2009
Celexnr.: 32012R0130

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 17.02.2012
Frist returnering standardskjema: 30.03.2012
Dato returnert standardskjema: 30.03.2012
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 28.09.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 156/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 10.04.2012
Høringsfrist: 23.05.2012
Frist for gjennomføring: 01.11.2012
Dato for faktisk gjennomføring: 09.10.2012
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 09.10.2012

Lenker