Spørreskjema forbrenningsdirektivet

Kommisjonens gjennomføringsvedtak 2011/632/EU med spørreskjema for rapportering av gjennomføring av direktiv 2000/76/EF om forbrenning av avfall...

Commission implementing decision establishing a questionnaire to be used for reporting on the implementation of directive 2000/76/EC of the European parliament and of the Council on the incineration of waste...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 21.03.2012

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 28.03.2012

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: V. Avfall

Status

Rettsakten ble innlemmet i EØS avtalen ved EØS-komiteens beslutning 13. juli 2012.

Sammendrag av innhold

I henhold til direktiv 2000/76/EF (avfallsforbrenningsdirektivet) skal medlemsstatene hvert tredje år rapportere om gjennomføringen av direktivet på grunnlag av et spørreskjema som Kommisjonen har utarbeidet. Dette gjennomføringsvedtaket fra Kommisjonen fastslår at medlemsstater skal bruke spørreskjemaet som er vedlagt beslutningen til å rapportere på gjennomføringen av direktivet. Perioden det skal rapporteres for er 1. januar 2012 til 31. desember 2013. Dette er det tredje spørreskjemaet for rapportering på avfallsforbrenningsdirektivet. I utgangspunktet er rapporteringsperioden 3 år, men ettersom avfallsforbrenningsdirektivet opphører og erstattes av direktiv 2010/75/EU om integrert forurensningskontroll (IPPC direktivet) fra 7. januar 2014, gjelder kommisjonsbeslutning 2010/632/EU bare rapportering for en periode på 2 år.

Merknader

Kommisjonsbeslutningen er hjemlet i avfallsforbrenningsdirektivet 2000/76/EF, som igjen er hjemlet i EF-traktaten artikkel 175.

Rettslige konsekvenser for Norge

Det anses ikke å være behov for forskriftsendring for å gjennomføre beslutningen i norsk rett. Beslutningen ansees gjennomført når norske myndigheter bruker spørreskjemaet for å rapportere på gjennomføringen av avfallsforbrenningsdirektivet.

Administrative konsekvenser

Beslutningen får administrative konsekvenser ved at norske myndigheter må rapportere på gjennomføringen av avfallsforbrenningsdirektivet. Klima- og forurensningsdirektoratet vil trolig stå for rapporteringen.

Økonomiske konsekvenser 

Beslutningen forventes ikke å få økonomiske konsekvenser ettersom rapporteringsforpliktelsene trolig vil kunne gjennomføres innenfor rammene av dagens ressurssituasjon.

Sakkyndige instansers merknader

Beslutningen ble behandlet i spesialutvalget for miljø 28. mars 2012, og ble vurdert som akseptabel og EØS-relevant.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.: KOM(2011)632
Rettsaktnr.: 2011/632/EU
Basis rettsaktnr.: 2000/76/EU
Celexnr.: 32011D0632

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 03.05.2011
Frist returnering standardskjema: 08.06.2011
Dato returnert standardskjema: 22.06.2011
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 13.07.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 150/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 14.07.2012
Dato for faktisk gjennomføring: 14.07.2012
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen