Våtgrep, rullemotstand dekk

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1235/2011 av 29. november 2011 endrer Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1222/2009 angående våtgrepsklassifisering av dekk, måling av rullemotstand og verifikasjonsprosedyren...

Commission Regulation (EU) No 1235/2011 of 29 November 2011 amending Regulation (EC) No 1222/2009 of the European Parliament and of the Council with regard to the wet grip grading of tyres, the measurement of rolling resistance and the verification procedure...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 16.03.2012

Spesialutvalg: Energi

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 01.06.2012

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IV. Energi

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Forordningen ble vedtatt i EU 29. november 2011 og kommer til anvendelse i EU fra 30. mai 2012.

Forordningen ble tatt inn i EØS-avtalen ved EØS-komiteens vedtak av 14. juni 2013, beslutning nr. 117/2013. Forordningen ble implementert i forskrift 17. desember 2012 nr. 1325 om merking av dekk vedrørende drivstoffeffektivitet m.m., med ikrafttredelse 8. juli 2013.

Sammendrag av innhold

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1222/2009 innfører en merkeordning for bildekk, blant annet i tilknytning til energieffektivitet. Merkeordningen trer i kraft 1. november 2012. Merkingen inneholder opplysninger om rullemotstand, våtgrep og støy. Hensikten med forordningen og merkeordningen er å gjøre veitransporten sikrere og øke dens økonomiske og miljømessige effektivitet ved å fremme energieffektive og sikre bildekk med lavere støynivå.

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1235/2011 endrer forordning (EF) nr. 1222/2009 hovedsakelig på tre områder:

1) Det innføres en justeringsprosedyre (kalibreringsmetode) for testlaboratoriers måling av rullemotstand. Hensikten er å sikre like testresultater for samme type dekk uavhengig av hvilket laboratorium dekkenes rullemotstand blir testet ved. Dette skal sikre at testdataene er reproduserbare og at en sammenligning av dekk fra ulike produsenter blir rettferdig og riktig.

2) I merkeordningen blir bildekk klassifisert på en skala fra A-G på grunnlag av en våtgrepsindeks. ISO har nå utviklet en harmonisert målemetode for våtgrep av C2- og C3-dekk. Med bakgrunn i den nye ISO-standarden, innføres det en våtgrepsklassifisering også for C2- og C3-dekk (dekk til varebiler og tunge kjøretøy) i tillegg til C1-dekk (personbildekk) som allerede er gitt i forordning (EF) nr. 1222/2009. Dette er i tråd med sistenevnte forordning artikkel 11, bokstav a).

3) Etter forordning (EF) nr. 1222/2009 skal tilsynsmyndighetene vurdere om opplysningene gitt gjennom merkeordningen samsvarer med dekkenes egenskaper. Til dette formålet er det laget en verifikasjonsprosedyre. Prosedyren blir nå endret ved at det innføres tåleransegrenser for å vurdere når de opplyste verdier som ligger til grunn for merkingen er å anse for å være i samsvar med forordningen.

Merknader

EU-hjemmel

Forordning (EU) nr. 1235/2011 er vedtatt med hjemmel i forordning (EF) nr. 1222/2009 artikkel 11. Forordning (EU) nr. 1235/2011 er gjennomføringsforordning vedtatt av Kommisjonen med hjemmel i TEF art 202 jf Rådsbeslutning 1999/468/EF artikkel 5a.

Norsk gjennomføring

Gjennomføringen vil antagelig kunne skje med hjemmel i merkeloven. Dette må avklares med Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Merkeloven gir blant annet forskriftshjemmel for myndighetene til å kreve at varer merkes med opplysninger om energi- og ressursbruk, slik at forholdene best mulig legges til rette for forbrukernes bedømmelse og valg av varer. Loven inneholder tilsynsbestemmelser, og Statens Vegvesen gis også rett til å påby retting og å ilegge tvangsmulkt og overtredelsesgebyr.

Basisforordning (EF) nr. 1222/2009 ble tatt inn i EØS-avtalen ved beslutning av 10. februar 2012. Den er implementert i forskrift 17. desember 2012 nr. 1325 om merking av dekk vedrørende drivstoffeffektivitet m.m. 

Konsekvenser

Det er ingen dekkprodusenter i Norge som blir berørt av forordningen. Forordningen vil medføre noe lovteknisk arbeid i forbindelse med innføring av forordningen i norsk rett. Videre må en tilsynsordning vurderes.

Vurdering

Merkeordningen omfatter både dekk til nye biler og dekk solgt til ettermarkedet. Med denne forordningen vil dekk til tyngre kjøretøy også bli omfattet av våtgrepsklassifiseringen i merkeordningen.

Konklusjon

Rettsakten anses relevant og akseptabel etter EØS-avtalen.

Andre opplysninger

Vegdirektoratet har ikke deltatt i arbeidsgrupper i forbindelse med utarbeidelsen av rettsakten.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1235/2011
Basis rettsaktnr.: 1222/2009
Celexnr.: 32011R1235

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 30.11.2011
Frist returnering standardskjema: 11.01.2012
Dato returnert standardskjema: 01.01.2013
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 14.06.2013
Nummer for EØS-komitebeslutning: 117/2013
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 12.09.2012
Høringsfrist: 26.10.2012
Frist for gjennomføring: 15.06.2013
Dato for faktisk gjennomføring: 08.07.2013
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 08.07.2013

Lenker