Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Biocider/ny tidsfrist

Kommisjonsbeslutning 2012/483/EU av 20. august 2012 om fastsettelse av ny tidsfrist for innsendelse av dokumentasjon for visse stoffer som skal undersøkes i forbindelse med det 14-årige arbeidsprogrammet i henhold til artikkel 16(2) i direktiv 98/8/EF biociddirektivet...

Commission Decision 2012/483/EU of 20 August 2012 setting a new deadline of dossiers for certain substances to be examined under the 14-year work programme referred to in Article 16(2) of Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 22.11.2012

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 12.12.2012

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten ble vedtatt 20. august 2012 og den ble innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komitebeslutning nr. 66/2013 av 3. mai 2013.

Norge ved Klima- og forurensningsdirektoratet deltar og bidrar i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket ved deltakelse i Technical meeting, Competent Authority og Standing Committee. Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er også i kontakt med berørte parter.

Sammendrag av innhold

Direktiv 98/8/EF (biociddirektivet) innførte bestemmelser om godkjenning av aktive stoffer (biocider) og biocidprodukter på EU/EØS-markedet. Ved Kommisjonsforordning (EF) nr. 1451/2007 om andre fase av det 10-årige arbeidsprogrammet ble det opprettet en liste over aktive stoffer som skal vurderes for eventuell inkludering på vedlegg I, IA eller IB til biociddirektivet. For et antall aktive stoffer/produkttyper som omfattes av den omtalte listen har enten alle deltakerne trukket seg fra vurderingsprogrammet, eller den utpekte rapportøren (medlemsstat) har ikke mottatt fullstendig dokumentasjon innen den gitte tidsfristen. Kommisjonen har informert medlemsstatene dette. Denne informasjonen ble også publisert elektronisk 17. januar 2011. Innen tre måneder etter den elektroniske offentliggjøringen har flere virksomheter tilkjennegitt interesse for å overta som deltakere for noen av de aktuelle stoffene og produkttypene. Det er derfor nødvendig å gi en ny tidsfrist for innsendelse av dokumentasjon for disse stoffene og produkttypene. Ny tidsfrist for innsendelse av dokumentasjon er satt til 30. september 2013.

Merknader

Hjemmel i EU-traktaten: Hovedrettsakten (direktiv 98/8/EF) er hjemlet i traktatens artikkel 100 a.

Rettslige konsekvenser: Direktiv 98/8/EF ble innlemmet i EØS-avtalen i 2003 og gjennomført i norsk rett ved forskrift av 18. desember 2003 nr. 1848 om godkjenning av biocider og biocidprodukter (biocidforskriften).

Økonomiske/administrative konsekvenser: Gjennomføring av rettsakten vil skje ved endring i biocidforskriftens vedlegg 6A. Gjennomføring av rettsakten er vurdert til ikke å ha vesentlige økonomiske og/eller administrative konsekvenser. De aktuelle som berøres av den nye tidsfristen er forøvrig allerede informert i og med de har meldt inn interesse for å overta som deltakere.

Gruppe 2: Rettsakten er vurdert til å omfattes av gruppe 2, det vil si rettsakter som krever forskriftsendringer som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er behandlet av spesialutvalget for handelsforenkling.

Høringdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Klima- og forurensningsdirektoratet - www.klif.no

Vurdering

Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Hovedrettsakten (direktiv 98/8/EF) er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett. Det er ellers viktig at Norge får et tilsvarende oppdatert regelverk som resten av EU/EØS-området.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2012/0483/EU
Basis rettsaktnr.: 1998/0008/EF
Celexnr.: 32012D0483

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.10.2012
Frist returnering standardskjema: 12.11.2012
Dato returnert standardskjema: 13.12.2012
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 03.05.2013
Nummer for EØS-komitebeslutning: 066/2013
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 04.05.2013
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen