Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 991/2012 av 25. oktober 2012 om godkjenningen av sinkklorid-hydroksid monohydrat som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter...

Commission Implementing Regulation (EU) No 991/2012 of 25 October 2012 concerning the authorisation of zinc cloride hydroxide monohydrate as a feed additve for all animal species...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 09.11.2012

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 10.01.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten omhandler godkjenning av et nytt uorganisk sinkpreparat som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter. Preparatet sinkklorid-hydroksid monohydrat er klassifisert i kategorien Tilsetningsstoffer med ernæringsmessige egenskaper og den funksjonelle gruppenMikromineraler. Søknaden er vurdert av European Food Safety Authority, EFSA, som finner preparatet trygt i bruk til alle dyrearter, både landdyr og akvatiske dyr. Toleransestudiene i søknaden er utført med slaktekylling og avvent smågris. EFSA har også vurdert ulike dyrearters toleranse for uorganisk sink, framlagt av National Research Counsil (NRC, 2005). Likeså forholdet mellom tolererbart nivå for sink og tillatt innhold i fôr til alle dyrearter. På den bakgrunn har de fastsatt det høgeste tillatte innhold av preparatet til: 250 mg/kg fullfôr til kjæledyr, 200 mg/kg fullfôr til fisk, 150 mg/kg til andre dyrearter og 200 mg/kg melkeerestatning. EFSA finner preparatet trygt i bruk og at det er en effektiv kilde for sink til alle dyrearter. Sink skal alltid blandes inn i fôr i form av en premiks. Det er angitt analysemetode for preparatet.

Godkjenningen i forordningen er gitt i samsvar med uttalelse fra den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse, seksjon fôrvarer. Den har varighet til 15. november 2022.

Merknader

Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet. Flere uorganiske sinkpreparater er godkjent og i bruk, og hvilke av dem en analyserer for i utatte prøver er uten betydning.

For fôrindustrien er det enda et uorganisk sinkpreparat som kan benyttes i fôr til alle dyrearter. Det vil være praktiske og økonomiske forhold som vil avgjøre om dette preparatet tas i bruk. Det finnes flere tilsvarende preparater i markedet allerede. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse-og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 991/2012
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32012R0991

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 29.10.2012
Frist returnering standardskjema: 13.11.2012
Dato returnert standardskjema: 11.01.2013
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 15.03.2013
Nummer for EØS-komitebeslutning: 030/2013
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 10.01.2013
Høringsfrist: 21.02.2013
Frist for gjennomføring: 16.03.2013
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker