Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 990/2012 av 25. oktober 2012 om godkjenningen av et preparat av Propionbacterium acidipropionici (CNCM MA 26/4U) som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter...

Commission Implementing Regulation (EU) No 990/2012 of 25 October 2012 concerning the authorisation of a preparation of Propionibacterium acidipropionici (CNCM MA 26/4U) as a feed additive for all animal species...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.11.2012

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 10.01.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsaketen omhandler re-godkjenning av et mikroorganismepreparat som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter. Det er klassifisert i kategorien Teknologiske tilsetningsstoffer og den funksjonelle gruppen Ensileringsmidler. Søknaden er vurdert av European Food Safety Authority, EFSA, og all dokumentasjon om preparatet knytter seg til ensilering av grovfôr med ulikt innhold av vannløselige karbohydrater. Det utelukker dermed bruk av preparatet i fôr til akvatiske dyr. EFSA finner preparatet trygt i bruk og at det har effekt ved å konservere grovfôr slik av surfôret bevarer kvaliteten. pH senkes og noen bakterier får dårlige betingelser både ved lagring og ved fôring.

Det er dokumentert i søknaden at mikroorganismen er en vel etablert stamme og ikke forårsaker antibiotikaresistens. Grensen for minste tillatte innhold, når preparatet brukes alene, er satt til 1x108 KDE/kg ferskt materiale, og det kan brukes til både vanskelig og middels lett ensilerbare grovfôrarter. (KDE er kolonidannende enheter). Det anbefales brukt når ferskt materiale som ensileres har 24-40% tørrstoff. Det er foretatt noe endringer i godkjennigsbetingelsene siden preparatet ble godkjent første gang. De er imidlertid så ubetydelige at preparatet og fôrvarer som inneholder det, produsert og merket før 13. mai 2013 i samsvar med regelverket som gjaldt i EU fram til 15. november 2012, kan omsettes til lagervaren er brukt opp.

Godkjenningen i forordningen er gitt i samsvar med uttalelse fra den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse, seksjon fôrvarer. Den har varighet til 15. november 2022.

Merknader

Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet, da preparatet allerede er godkjent og i bruk. Dessuten kan det fortsatt omsettes og benyttes fram til lagervaren er brukt opp, selv om det er godkjent og merket etter tidligere bestemmelser.

Preparatet er godkjent og i bruk fra før, og etter re-godkjenningen kan det fortsatt benyttes på samme måte. At det gis mulighet for å bruke opp eksisterende lager av produktet, godkjent og merket etter tidligere regelverk, er en fordel. På den måten kan en unngå at både restlager eller grovfôr ensilert med preparatet ikke kan omsettes/benyttes. Dette er en god måte for ressurssparing. Primærprodusenter som benytter preparatet, kan fortsatt bruke det ved ensilering, og de kan bruke opp surfôr der det er tilsatt. Å tallfeste innsparingspotensialet er ikke mulig, da Mattilsynet ikke kjenner til i hvilken grad preparatet er i bruk, og om det fortsatt vil være det.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse-og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Matilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 990/2012
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32012R0990

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 29.10.2012
Frist returnering standardskjema: 13.11.2012
Dato returnert standardskjema: 11.01.2013
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 15.03.2013
Nummer for EØS-komitebeslutning: 030/2013
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 10.01.2013
Høringsfrist: 21.02.2013
Frist for gjennomføring: 16.03.2013
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen