Fôrtilsetningsstoffer

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1019/2012 av 6. november 2012 som endrer forordning (EF) nr. 1096/2009 om minimumsinnholdet av endo-1,4-beta-xylanase produsert av Aspergillus niger (CBS 109.713) som tilsetningsstoff i fôr til slaktekylling og for ender (innehaver av godkjenningen e...

Commission Implementing Regulation (EU) No 1019/2012 of 6 November 2012 amending Commission Regulation (EC) No 1096/2009 as regards the minimum content of endo-1,4-beta-xylanase produced by Aspergillus niger (CBS 109.713) as a feed additive in feed for chickens for fattening and for ducks (holder...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 12.11.2012

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 10.01.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten omhandler reduksjon av det minste innholdet av enzymet endo-1,4-beta-xylanase produsert av Aspergillus niger (CBS 109.713). Enzymet er klassifisert i kategorien Zootekniske tilsetningsstoffer, den funksjonelle gruppen Fordøyelsesfremmende stoffer og er godkjent for bruk i 10 år som fôrtilsetningsstoff for slaktekylling, ender og slaktekalkuner. Denne forordningen godkjenner at det minste innholdet er redusert fra 560 TXU/kg til 280 TXU/kg (TXU er uttrykk for enzymaktivitet). Det er konkludert av The European Food Safety Authority (EFSA) at det enzymet under de foreslåtte bruksvilkår også er effektive ved minimum dose på 280 TXU / kg. Anbefalt maksimumsinnhold av enzymet er 800 TXU/kg. Det er angitt analysemetode for preparatet.

Godkjenningen i forordningen er gitt i samsvar med uttalelse fra den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse, seksjon fôrvarer. Den har varighet til 7. oktober 2019.

Merknader

Rettslige konsekvenser:

Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser:

Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet, da preparatet allerede er i bruk. Hvorvidt fôrindustrien har tatt eller vil ta i bruk dette preparatet, vil avhenge av praktiske og økonomiske forhold ved den enkelte virksomheten.  

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1019/2012
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32012R1019

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 09.11.2012
Frist returnering standardskjema: 30.11.2012
Dato returnert standardskjema: 11.01.2013
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 15.03.2013
Nummer for EØS-komitebeslutning: 030/2013
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 10.01.2013
Høringsfrist: 21.02.2013
Frist for gjennomføring: 16.03.2013
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen