Import av fiskerivarer fra Curacao og St. Maarten.

Kommisjonens gjennomføringsvedtak 2012/650/EU av 17. oktober 2012 om endring av vedlegg II i vedtak 2006/766/EF vedrørende å inkludere Curacao og St. Maarten i listen over fra hvilke tredjestater det kan importeres visse fiskerivarer bestemt til humant konsum og fjerning av de Nederlandske Antill...

Commision Implementing Decision 2012/650/EU of 17 October 2012 amending Annex II to Decision 2006/766/EC as regards the inclusion of Curacao and Sint Maarten in the list of third countries and territories from which imports of certain fishery products for human consumption are permitted and the d...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 02.11.2012

Spesialutvalg: Næringsmidler og Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt

Beskrivelse

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer kommisjonsvedtak 2006/766/EF om listen over hvilke tredjestater og områder hvor det er tillatt å importere toskallede muslinger og fiskerivarer fra. Formålet med listen er å sikre at import av varene oppfyller hygienekrav i Fellesskapet og derigjennom beskytte helsen til forbrukerne. Bakgrunnen for oppdateringen av tredjestatslisten er at de Nederlandske Antiller opphørte som egen stat 10. oktober 2010. Samtidig fikk Curacao og St. Maarten status som selvstendige stater. Det er derfor naturlig å fjerne de Nederlandske Antiller fra listen. Curacao og St. Maarten har vist seg å oppfylle de samme krav som før opphøringen av de Nederlandske Antiller, og tas derfor inn på listen.

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 16. april 2010 nr. 520 om fra hvilke tredjestater det kan importeres muslinger og fiskerivarer. 

Rettsakten følger forenklet prosedyre.

Administrative og økonomiske konsekvenser

Rettsakten antas ikke å få administrative eller økonomiske konsekvenser for næringen eller Mattilsynet.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 650/2012
Celexnr.: 32012D0650

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 17.10.2012
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen