Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Økodesign - TV- og PC-skjermer etc

Revisjon av økodesignforordning om fjernsyn (2009/642) og utkast til økodesignkrav for PC-skjermer og andre elektroniske skjermer (ENER Lot 3 og 5)...

COMMISSION REGULATION (EU) No …/2015 of XXX implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for electronic displays and repealing Regulation 642/2009 with regard to ecodesign requirements for televisions

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 05.11.2012

Spesialutvalg: Energi

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 24.02.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Olje- og energidepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IV. Energi

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Prosessen med forslag om økodesignkrav for skjermer følger prosessen med krav om energimerking av samme produktgruppe.

Forrige møte i Samrådsforum (CF) ble avholdt 10. desember 2014.

Sammendrag av innhold

EU-kommisjonen planlegger å fremme en forslag om en ny rettsakt som innebærer at elektroniske skjermer, herunder fjernsyns- og dataskjermer, får krav til miljøvennlig utforming (økodesign). Rettsakten vil være en forordning under økodesigndirektivet som er innlemmet i EØS-avtalen.

Forslaget bygger på en evaluering av den eksisterende forordning om økodesign for fjernsyn (2009/642/EF) og den teknologiske utviklingen på området. Forslaget behandles i såkalt komitologi i regi av EU-kommisjonen, og på bakgrunn av kommentarer og data fra interessenter kan det komme endringer i prosessen helt frem til endelig vedtak. For fjernsyn vil en eventuell forordning være en revisjon av den eksisterende forordningen om økodesign (2009/642/EF), mens det er snakk om ny lovgivning for dataskjermer, bilderammer og informasjonsskjermer (sistnevnte utgjør såkalte signage products).

Økodesigndirektivet (2009/125/EF) er et av EUs virkemidler for å nå 20-20-20-målene og setter rammer for regelverk om krav til miljøvennlig utforming av produkter. Økodesigndirektivet pålegger produsenter og importører i EU-markedet kun å bringe produkter i omsetning som lever opp til kravene. Forordningene fastsetter minstekrav til produkters energieffektivitet og kan i tillegg sette krav til miljøaspekter og forbruk av ressurser (eks vann). Produsent skal utstyre produktet med CE-merket som indikasjon på alle relevante krav er oppfylt.

Følgende produkter foreslås omfattet av økodesignkrav: Elektroniske skjermer som er koblet til elektrisitetsnettet og brukes innenfor alle sektorer, herunder husholdninger, handel og servicenæring, industri og offentlige steder. Det kan f.eks. være:

  • Fjernsyn
  • Dataskjermer (stasjonære dataskjermer og eksterne skjermer)
  • Digitale bilderammer
  • Informasjonsskjermer (signage products)


Merknader

Hovedrettsakten – Direktiv 2009/125/EF (økodesigndirektivet) – er hjemlet i EU-traktatens artikkel 95.

Økodesigndirektivet er implementert i norsk lovgivning som økodesignforskriften, hjemlet i produktkontrolloven.

Den aktuelle forordningen hører hjemme under økodesigndirektivet og vil når den eventuelt vedtas innlemmet i EØS-avtalen bli tatt inn norsk regelverk som en forskriftsendring i økodesignforskriften. Den ferdige rettsakten fra EU antas å tilhøre gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet).

Norske myndigheter er forpliktet til å utføre markedstilsyn med produktene som omfattes av økodesigndirektivet. Dette innebærer butikkontroller, dokumentkontroller og laboratorietesting av stikkprøver blant produktene på markedet. Avhengig av hvilken finansieringsløsning som velges i framtiden for tilsynet, vil de administrative og økonomiske konsekvensene fordele seg mellom den ansvarlige for produktet og norske myndigheter. Generelt øker antallet produkter som omfattes av direktivet fortløpende med hver nye forordning og dette øker behovet for tilsyn fra norske myndigheter. Rettsakten innebærer derfor indirekte utgifter for det offentlige.

Sakkyndige instansers merknader

Ingen merknader

Vurdering

Lovgivningen forventes ikke å få særlige konsekvenser for Norge i forhold til andre EU-land. Ifølge NVEs fagekspert vil forslaget sannsynligvis bli vedtatt, men forslaget som ble lagt frem på møtet i samrådsforumet, vil sannsynligvis også bli gjenstand for endringer.

Gjennomføringen av forordningen i norsk rett vil ikke kreve lovendringer, men kan gjennomføres ved forskrift hjemlet i produktkontrolloven § 4a.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 2009/125/EF

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen