Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Rekommandasjon nr. S1

REKOMMANDASJON nr. S1 av 15. mars 2012 om de finansielle aspekter av grensekryssende organdonasjoner fra levende donorer...

RECOMMENDATION No S1 of 15 March 2012 concerning financial aspects of cross-border living organ donations...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 01.11.2012

Spesialutvalg: Trygd

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 07.11.2012

Hovedansvarlig(e) departement(er): Arbeidsdepartementet / Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg VI. Trygd

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

EØS-komitéen vedtok innlemmelse av rettsakten i EØS-avtalen ved dens beslutning nr 38/2013 av 15. mars 2013, som trådte i kraft 16. mars 2013. Gjennomføring av slike rekommandasjoner, som "avtalepartene skal ta i betraktning", se under merknader, skal ikke notifiseres til ESA.             

Sammendrag av innhold

Rettsaktens innhold og formål.

Det er allment anerkjent at organtransplantasjon er en kostnadseffektiv behandling som har gitt store fordeler for pasientene og det er nødvendig at organdonasjoner fra levende personer utføres på en måte som minimerer den sosiale risiko for den enkelte donor.

Rettsakten omhandler tre anbefalinger i grensekryssende tilfeller av organdonasjoner fra levende donorer:

1) Når de kompetente myndigheter forbereder og godkjenner organdonasjon med et organ fra en levende donor som er medlem i trygdeordningen i et annet EØS-land, bør de overveie å gi den levende donoren adgang til helsetjenester for problemer i forbindelse med prosedyrene for donasjonen.  

2) Organmottakerens kompetente myndigheter bør finne en humanitær løsning og refundere donoren de naturalytelser som er en følge av den grensekryssende organdonasjonen fra en levende person, dersom lovgivningen som gjelder for donoren, ikke inneholder bestemmelser som gir rett til naturalytelser ved sykdom hos donoren.

3) Donorens kompetente myndigheter skal gi kontantytelser ved sykdom i overensstemmelse med lovgivningen den anvender uavhengig av i hvilket EØS-land organdonasjonen fant sted eller hvem som var organmottaker. Donorens eventuelle inntektstap i forbindelse med organdonasjonen bør behandles som enhver annen arbeidsuførhet av lovgivningen som gjelder for donoren, siden det ikke er noen grunn til å behandle arbeidsuførhet ved organdonasjon annerledes enn andre former for arbeidsuførhet av medisinske årsaker.

Merknader

Rekommandasjonen ble vedtatt av Den administrative kommisjon 15. mars 2012 med hjemmel i forordning (EF) nr. 883/2004 artikkel 72 (a) om admiinistrative spørsmål og tolkningsspørsmål. Den vil ikke kreve endringer i norsk rett.

Teksten er ifølge Kommisjonen relevant for EØS og EU/Sveits-avtalene.

Rekommandasjoner fattet av Den administrative kommisjon er ikke-bindende rettsakter som "avtalepartene skal ta i betraktning", jf. vedlegg VI til EØS-avtalen.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av relevante organer på departements- og direktoratsnivå uten at det har fremkommet merknader.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel for Norges vedkommende.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Rekommandasjon
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2012/XXX/EU
Basis rettsaktnr.: 2004/883/EF
Celexnr.: 32012HXXXX

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 18.09.2012
Frist returnering standardskjema: 30.10.2012
Dato returnert standardskjema: 08.11.2012
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 15.03.2013
Nummer for EØS-komitebeslutning: 038/2013
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 16.03.2013
Dato for faktisk gjennomføring: 16.03.2013
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen