Rester av plantevernmidler fo. 897/2012

Kommisjonsforordning (EU) nr. 897/2012 av 1. oktober 2012 om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 når det gjelder maksimum grenseverdier for rester av acibenzolar-S-metyl, amisulbrom, cyazofamid, diflufenican, dimoksystrobin, metoksyfenozid og nik...

Commission Regulation (EU) No 897/2012 of 1 October 2012 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for acibenzolar-S-methyl, amisulbrom, cyazofamid, diflufenican, dimoxystrobin, methoxyfenozide and ni...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 02.11.2012

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 20.11.2012

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er vedtatt og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer maksimum grenseverdier (MRL) for acibenzolar-S-metyl, amisulbrom, cyazofamid, diflufenican, dimoksystrobin, metoksyfenozid og nikotin i eller på visse produkter.

MRL for stoffene acibenzolar-S-metyl, cyazofamid og metoksyfenozid er oppført i vedlegg II og del B til vedlegg III til forordning (EF) nr. 396/2005.

MRL for stoffene amisulbrom, diflufenican, dimoksystrobin og nikotin er oppført i del A til vedlegg III til forordning (EF) nr. 396/2005.

Rettsakten er endret med bakgrunn i nye bruksområder og miljøforurensning med nikotin.

MRL for acibenzolar-S-metyl er endret for salat og andre salatplanter.

MRL for amisulbrom er endret for produktene tomater, auberginer og salat.

MRL for cyazofamid er endret for reddiker. Cyazofamid er brukt mot tørråte i potet i Norge.

MRL for diflufenican er endret for produktene oliven for oljeproduksjon.

MRL for dimoksystrobin er endret for produktene rug, sennepsfrø, og solsikkefrø.

MRL for metoksyfenozid er endret for produktgruppen bladgrønnsaker og friske urter.

MRL for nikotin som var midlertidig satt for villsopp, er forlenget for ytterligere to år. Det er uklart hva som er årsak til nikotinrester som påvises i villsopp. Det arbeides ytterligere med å fastslå eventuell forurensningskilde.

De nye grenseverdiene er vurdert, risikohåndterte og vedtatt av Standing Committee of the Food Chain and Animal Health, sekjson Pesticide Residues (SCFCAH-PR). De er basert på European Food Safety Authority (EFSA) sine saklige begrunnelser ("reasoned opinions") og annen relevant informasjon.


Merknader

Rettslige konsekvenser: Rettsakten krever endring i norsk forskrift 18. august 2009 nr. 1117 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer.    Økonomiske og administrative konsekvenser:Rettsakten kan føre til økninger i behovet for analyser av rester av plantevernmidler i mat og fôr. Dette har betydning spesielt for næringen og det offentlige kontrollapparatet. I tillegg vil endringer i MRLer kunne påvirke antall positive analyseprøver. Det vil si når MRL øker, vil dette kunne føre til færre påviste positive analyseprøver. Når MRL reduseres, vil dette kunne føre til flere positive analyseprøver. Endringer i antall positive analyseprøver kan derfor påvirke det administrative arbeidet som Mattilsynet har ved overskridelser av MRLer. Imidlertid anser Mattilsynet at endringene er minimale og at rettsakten;
    •    ikke får vesentlige økonomiske konsekvenser for hverken næringen eller Mattilsynet,
    •    ikke får vesentlige administrative konsekvenser for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler på skriftlig prosedyre, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert.

Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Plantevernmiddelet cyazofamid er tillatt brukt mot tørråte i potet i Norge. Endrede MRL for cyazofamid omfatter ikke kulturer i Norge, hvor det er tillatt å bruke cyazofamid. De andre plantevernmidlene i forordningen er ikke tillatt brukt i Norge. De er imidlertid tillatt brukt enkelte andre steder i verden som vi handler med.      

EFSA hadde i forkant av vedtaket vurdert nødvendigheten av å endre grenseverdiene og vurdert disse i forhold til forbrukernes sikkerhet. I EFSAs "reasoned opinions" for de respektive stoffene har EFSA konkludert med MRL for enkeltprodukter. Disse MRLene skal sikre at det ikke er noen risiko for at verken akseptabelt daglig inntak (ADI) eller akutt referansedose (ARfD) blir overskredet.  

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 897/2012
Basis rettsaktnr.: 396/2005
Celexnr.: 32012R0897

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 19.10.2012
Frist returnering standardskjema: 30.11.2012
Dato returnert standardskjema: 06.12.2012
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 03.05.2013
Nummer for EØS-komitebeslutning: 057/2013
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 15.12.2012
Høringsfrist: 15.03.2012
Frist for gjennomføring: 04.05.2013
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker