Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Kredittvurderingsbyråforordningen (CRA) - kommisjonsforordning med utfyllende bestemmelser om vurdering av om krav til kredittvurderingsmetoder oppfylles

Kommisjonsforordning (EU) nr. 447/2012 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1060/2009 om kredittvurderingsbyråer ved fastsettelse av tekniske reguleringsstandarder for vurdering av om krav til kredittvurderingsmetoder oppfylles

Commission Delegated Regulation (EU) No 447/2012 of 21 March 2012 supplementing Regulation (EC) No 1060/2009 of the European Parliament and of the Council by laying down regulatory technical standards for the assessment of compliance of credit rating methodologies

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 21.10.2012

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Kommisjonsforordningen har trådt i kraft i EU. Forordningen er ikke innlemmet i EØS-avtalen. 

Sammendrag av innhold

Forordningen gir utfyllende regler om hvordan ESMA skal vurdere kredittvurderingsselskapenes ratingmetoder. De utfyllende reglene er gitt med hjemmel i CRA-forordningen 1060/2009 (CRA I som endret ved CRA II og III).  ESMA skal vurdere hvorvidt kredittvurderingsbyråer oppfyller de krav som stilles i CRA I artikkel 8 nr. 3 når de registreres i tråd med forordningen. Det følger av CRA I artikkel 8 nr. 3 at et kredittvurderingsbyrå skal anvende vurderingsmetoder som er strenge, systematiske og kontinuerlige, og som verifiseres på bakgrunn av den historiske erfaring, herunder nærmere etterprøving ("backtesting"). Etter registreringen skal ESMA i sin løpende overvåking vurdere om kredittvurderingsbyråene fortsatt oppfyller kravene i artikkel 8 nr. 3.

Vurdering

Kommisjonsforordningen er EØS-relevant. Gjennomføringen av kommisjonsforordningen må ses i sammenheng med gjennomføringen av kredittvurderingsbyråforordningen som endret av CRA II og CRA III som legger konsesjons- og tilsynskompetanse til ESMA.

Forslag til EØS-tilpasning til kredittvurderingsbyråforordningen som endret av CRA II og CRA III, og anmodning om samtykke til innlemmelse av CRA II og CRA III i EØS-avtalen, følger av Prop. 100 S (2015-2016). Forslag om gjennomføring av endringsforordningene CRA II og CRA III i lov om kredittvurderingsbyråer følger av Prop. 127 L (2015–2016)​, vedtatt av Stortinget 17. juni 2016.

Kommisjonsforordningen forutsettes gjennomført i forskrift til lov om kredittvurderingsbyråer. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 0447/2012
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32012R0447

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 30.05.2012
Frist returnering standardskjema: 11.07.2012
Dato returnert standardskjema: 28.06.2012
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Ja

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen