E-pengedirektivet

Forslag til direktiv om adgang til å starte opp og utøve virksomhet som utsteder av elektroniske penger, om tilsyn med en sådan virksomhet og om endring av direktiv 2005/60/EF og 2006/48/EF og opphevelse av direktiv 2000/46/EF ...

Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the taking up, pursuit and prudential supervision of the business of electronic money institutions, amending Directives 2005/60/EC and 2006/48/EC and repealing Directive 2000/46/EC...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 16.10.2012

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 01.01.2012

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: II. Banker og andre kredittinstitusjoner

Status

Direktivet er gjennomført i norsk rett. Lovendringene trådte i kraft 1. januar 2012.

Sammendrag av innhold
    •    E-pengedirektivet endres for å lette tilgangen til markedet for nye institusjoner ved å kreve lavere start kapital og fjerne unødvendige hindre for markedsadgang, samt for å tilpasse direktivet til det nye betalingstjenestedirektivet, europaparlamentets- og rådsdirektiv 2007/64/EF om betalingstjenester i det indre marked.
    •    Det endrede kapitalkravet medfører en reduksjon i startkapital fra euro 1 million til euro 350.000,-.
    •    Videre fjernes krav til at e-pengeforetak kun skal drive med utstedelse av e-penger, slik at virksomheten nå kan kombineres med annen virksomhet, dette for å kunne fremme utviklingen av nye tjenester. Dette er spesielt viktig for telekommunikasjonsforetak.
    •    Det endrede direktivet fastsetter nye krav til forbrukerbeskyttelse og til tilbakebetaling av innbetalt kapital fra kundene.

Merknader

Direktivet er gjennomført i finansieringsvirksomhetsloven kapittel 4c og i forskrift 21. desember 2011 nr. 1444 om e-pengeforetak.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.: KOM(2008)627
Rettsaktnr.: 2009/110/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32009L0110

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 12.10.2009
Frist returnering standardskjema: 23.11.2009
Dato returnert standardskjema: 02.12.2009
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 10.11.2010
Nummer for EØS-komitebeslutning: 120/2010
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Ja

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 14.03.2011
Høringsfrist: 29.04.2011
Frist for gjennomføring: 01.01.2012
Dato for faktisk gjennomføring: 01.01.2012
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 08.10.2012

Lenker