Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Ekvivalens for tredjelands GAAP

Kommisjonsbeslutning 2012/194/EU som endrer Kommisjonsbeslutning 2008/961/EF som gir utstedere fra visse tredjestater adgang til å benytte nærmere bestemte regnskapsspråk ved utarbeidelse av konsernregnskap. ...

Commission Implementing Decision 2012/194/EU of 11 April 2012 amending Decision 2008/961/EC on the use by third countries? issuers of securities of certain third country?s national accounting standards and International Financial Reporting Standards to prepare their consolidated financial stateme...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 19.10.2012

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XXII. Selskapsrett

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Beslutningen er enda ikke tatt inn i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Kommisjonsvedtak 2008/961/EC gir adgang til å benytte nærmere bestemte regnskapsspråk ved utarbeidelse av års- og delårsregnskaper.

Endringsvedtaket fastsetter at for regnskapsår som begynner 1. januar 2012 eller senere, vil ytterligere tre lands regnskapsspråk være å anse som ekvivalente. Dette gjelder kinesisk GAAP, canadisk GAAP og sørkoreansk GAAP.  Overgangsordningen for indisk GAAP er forlenget frem til utløpet av 2014. Dette medfører at indisk GAAP kan benyttes for regnskapsår som starter før 1. januar 2015.


Vurdering

Beslutningen er EØS-relevant og akseptabel for Norge.

Beslutningen medfører behov for endringer i verdipapirforskriften.

Andre opplysninger

Kommisjonsvedtaket er innarbeidet i verdipapirforskriften § 5-11.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2012/194/EU
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32012D0194

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema:
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: