Endringer i finalitetsdirektivet mm.

Forslag til direktiv om endring i direktiv 98/26/EF om endelig oppgjør i betalingssystem og oppgjørssystem for verdipapirer og direktiv 2002/47/EF om finansiell sikkerhetsstillelse...

Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 98/26/EC on settlement finality in payment and securities settlement systems and Directive 2002/47/EC on financial collateral arrangements as regards linked systems and credit claims...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 16.10.2012

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 30.04.2010

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: II. Banker og andre kredittinstitusjoner

Status

Direktivet trådte i kraft i EU 30. juni 2011, og ble tatt inn i EØS-avtalen 30. april 2010.

Lovendringer som gjennomfører EØS-regler som svarer til direktivet i Norge trådte i kraft 1. januar 2012.

Sammendrag av innhold

Endringene i finalitetsdirektivet har som formål å ta høyde for det økte antall linker mellom systemer som bl.a. MiFID-direktivet og The European Code of Conduct for Clearing and Settlement har muliggjort. Begrepet interoperatibelt system og ansvaret til systemoperatører klargjøres derfor i direktivet. I tillegg gjøres det enkelte forenklinger i direktivteksten. Endringene i direktivet om finansiell sikkerhetsstillelse har som formål å øke omfanget av tilgjengelig sikkerhet ved å anerkjenne pengekrav som innebærer avtale om kreditt i form av et lån fra en kredittinstitusjon. En harmonisering av bestemmelsene i direktivet på dette punktet er ment å bidra til en ensartet konkurranse arena for kreditt­institusjoner i alle medlemslandene. I neste omgang skal pengekrav som sikkerhet bidra til mer intens konkurranse og bedre tilgang til kreditt som er fordelaktig for forbrukere/debitorer. For å fremme bruken av pengekrav som sikkerhet skal det i utgangs­punktet ikke stilles spesifikke krav om notifisering og registrering som vil føre til at transport av pengekrav som sikkerhet blir upraktisk, men direktivet åpner for at medlemsstatene kan stilles visse krav til slik registrering og notifisering. Samtidig, for å unngå å kompromisse med sikkerhetstakernes stilling, skal det være mulig for debitor å gi avkall på motregningsrett vis a vis kreditor samt at det skal være mulig for debitor å gi avkall på kreditors taushetsplikt slik at sikkerhets­takeren får tilstrekkelig informasjon for å på en pålitelig måte kunne vurdere verdien av under­liggende pengekrav. Bestemmelsene som vedrører pengekrav er imidlertid ikke ment å ha forrang fremfor bestemmelsene i direktiv 93/13/EEC om urimelige vilkår i forbruker­kontrakter og direktiv 2008/48/EC om forbrukerkredittavtaler som i Norge er inntatt i hhv. lov om kredittkjøp og lov om finansavtaler og finansoppdrag. Direktivet åpner også for at medlems­­statene kan unnta pengekrav hvor debitor er en forbruker eller små og mellomstore bedrifter fra direktivets definisjon av pengekrav.

Merknader
    •    Direktivet er gitt med hjemmel i traktaten om det Europeiske Fellesskap, særlig artikkel 95 og 251.
    •    I Norge reguleres området av lov om betalingssystemer og lov om finansiell sikkerhets­stillelse.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.: KOM(2008)213
Rettsaktnr.: 2009/44/EF
Basis rettsaktnr.: 1998/26/EF
Celexnr.: 32009L0044

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 11.06.2009
Frist returnering standardskjema: 23.07.2009
Dato returnert standardskjema: 14.10.2009
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.04.2010
Nummer for EØS-komitebeslutning: 050/2010
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Ja

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 13.01.2011
Høringsfrist: 01.03.2011
Frist for gjennomføring: 18.11.2011
Dato for faktisk gjennomføring: 18.11.2011
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 21.12.2011

Lenker