EU-godkjenning av luftfartssikkerhet

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1082/2012 av 9. november 2012 om endring av forordning (EU) nr. 185/2010 med hensyn til EU-godkjenning av luftfartssikkerhet...

Commission Implementing Regulation (EU) No 1082/2012 of 9 November 2012 amending Regulation (EU) No 185/2010 in respect of EU aviation security validation...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 31.10.2012

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 29.11.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: VI. Sivil luftfart

Status

Endringsforordningen ble vedtatt av EU-Kommisjonen 9. november 2012 og publisert i Official Journal 22. november 2012. Regelverket trådte i kraft i EU 22. november 2012. 

Sammendrag av innhold

Forordning (EU) nr. 185/2010 fastsetter detaljerte bestemmelser for sikkerhetskontroll av frakt og post som transporteres til EU/EØS-lufthavner fra tredjeland (land utenfor EU/EØS-området). Formålet med regelverket er å beskytte de sivile flyselskapene, som bringer med seg slik frakt og post, mot ulovlige handlinger. 

Endringsforordning 1082/2012 til 185/2010 fastsetter bestemmelser om at flyselskaper, fraktleverandører og kjente avsendere i tredjeland, innen 1. juli 2014, skal valideres i en uavhengig inspeksjon. Forordning 1082/2012 inkluderer blant annet en sjekkliste og forpliktelseserklæring for flyselskapene (ACC3 - Air Cargo og Mail Carrier operating into the Union from a Third Country Airport), mens det ikke er inkludert sjekklister for fraktleverandører (Regulated Agent - RA3) og kjente avsendere (Known Consignor - KC3) (se eget EØS-notat om regelverket som innfører sjekklister for RA3 og KC3 - forordning 654/2013).

Gjeldende regelverk (før forordning 1082/2012) fastsetter krav om at flyselskap som skal fly frakt og/eller post fra en lufthavn i et tredjeland hvor status som "Air Cargo or Mail Carrier operating into the Union from a Third Country Airport" (ACC3) er påkrevd, må ha ACC3-status. Frem til 30. juni 2014 er det tilstrekkelig at flyselskapet avgir en erklæring til vedkommende myndighet om at de oppfyller relevante securitykrav, for å oppnå slik status.

Flyselskaper som ønsker ACC3-status må fra 1. juli 2014 også sikre at aktiviteten i tredjeland blir underlagt en stedlig inspeksjon gjennomført av en kontrollant, slik at det kan dokumenteres gjennom en rapport at kravene i regelverket er oppfylt. Kontrollanten kan være et myndighetsorgan, en person eller et selskap som er godkjent av et EU/EØS-land til å utføre oppgaven. Forordning 1082/2012 fastsetter nærmere betingelser for godkjenning av kontrollanter, herunder opplærings- og kompetansekrav, jf. vedleggets punkt 11.6.3.

EU-godkjenning av luftfartssikkerhet er en standardisert, dokumentert, uavhengig og objektiv prosess, med det formål å fremskaffe og evaluere i hvor stor grad enheten som blir godkjent er i overensstemmelse med relevant securityregelverk. I tillegg er det gitt nærmere krav til hvordan gjennomføringen av EU-godkjenningen skal skje, jf. vedleggets punkt 11.6.1, 11.6.2 og 11.6.5. 

Godkjent ACC3 må fra 1. juli 2014 sørge for sikkerhetskontroll av frakt/post som skal flys inn til EU/EØS-området er i samsvar med EU-standarder.  

Fraktleverandører (RA3) og såkalte kjente avsendere (KC3) har to forskjellige muligheter for å bli godkjent innenfor ACC3-systemet:

  1. Dersom de ønsker å være en del av fraktkjeden til ett eller flere bestemte flyselskaper som flyr frakt og post inn til lufthavner i EU/EØS-området, kan de bli evaluert som en del av ACC3-evalueringen. De vil da kun være godkjent som en del av det spesifikke flyselskapets  fraktkjede, og valideringen vil foretas ved hjelp av sjekklisten som benyttes under valideringen av flyselskapet.
  2. Alternativt kan fraktleverandøren eller kjent avsender søke om godkjenning på selvstendig grunnlag. Ved å inneha slik godkjenning kan de benyttes av et hvilket som helst ACC3-godkjent flyselskap. Dersom det gjennom validering fremkommer at fraktleverandøren eller den kjente avsenderen kan godkjennes, vil denne motta en rapport som viser at enheten er godkjent med en varighet på 5 år. Kopi av denne rapporten skal gis til det eller de aktuelle ACC3-flyselskapet, som må innta detaljene om de RA3 og KC3 som flyselskapet benytter i fraktkjeden i sin database.

Merknader

Forordning 1082/2012 er hjemlet i forordning 300/2008, som igjen er hjemlet i EF-traktatens art. 80.2.

Rettsakten vil bli gjennomført i norsk rett gjennom endring av forskrift 1. mars 2011 nr. 214 om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten mv., og tilhører gruppe 2.

Administrative og økonomiske konsekvenser for flyselskapene

Det vil påløpe kostander for de aktuelle flyselskapene idet de må sikre at operasjonen i tredjeland skjer i henhold til kravene i EU-regelverket.

Flyselskapet må søke om å få ACC3-status og det vil påløpe gebyr for valideringen. Fra 1. juli 2014 forutsetter ACC3-godkjenning en stedlig inspeksjon på de relevante lufthavner som viser at kravene i regelverket er oppfylt. Dette vil medføre utgifter for flyselskapet i form av honorar til kontrollanten. Videre vil flyselskapet måtte utnevne og lære opp en person som har ansvar for implementering av regelverket, herunder sikkerhetskontrollen samt for å føre en database over RA3 og KC3 som de mottar frakt fra. Kostnadene knyttet til dette arbeidet vil kunne variere ut fra kostnadsnivået i det aktuelle tredjelandet hvor flyselskapet har base. Hittil er det kun Norwegian som har søkt om godkjenning for lufthavnen i Bangkok.

Administrative og økonomiske konsekvenser for myndighetene

Norge har fått tildelt ansvar for 40 flyselskaper som driver med frakt/post fra tredjeland. Dette gjelder alle flyselskaper med norsk Air Operators's Cerificate (AOC), men også en del utenlandske flyselskaper.

Luftfartstilsynet har per 1. oktober 2013 mottatt og behandlet to søknader fra luftfartsselskap om slik ACC3-status. Årsaken til det begrensede antallet søknader antas å være at få av de flyselskapene Luftfartstilsynet har ansvaret for, faktisk flyr frakt fra tredjeland som krever slik ACC3-godkjenning.

Det er flere ACC3-luftfartsselskap som opererer til Norge, men som faller inn under ansvarsområdet til et annet EU-land og er godkjent der. Luftfartstilsynet fører tilsyn med om flyselskap som flyr fra tredjeland til Norge har ACC3-status dersom dette er påkrevd.

Siden dette er et nytt fagområde, må Luftfartstilsynet bygge opp intern kompetanse på området gjennom kursing mv. Videre er det en ny oppgave for Luftfartstilsynet å føre tilsyn med at flyselskaper som flyr frakt til Norge har ACC3-status der dette er påkrevd. Kostnader til opplæring antas å være om lag kr. 50 000, mens årlig merkostnad knyttet til det nye tilsynsområdet antas å være om lag kr. 30 000. Arbeidet knyttet til behandling av søknader om godkjenning som ACC3-selskap og oppdatering av EUs felleseuropeiske fraktdatabase antas å være mer begrenset i størrelsesorden 10-15 dagsverk i året. 

Regelverket får ikke konsekvenser for andre myndigheter.  

Sakkyndige instansers merknader

Saken har vært behandlet i Spesialutvalget for transport.

Regelverket ble sendt på høring 22. februar 2013 med høringsfrist 12. april 2013. Det innkom ikke kommentarer knyttet til det materielle innholdet.

Vurdering

Rettsakten er en del av det felleseuropeiske regelverket på security-området som blant annet skal sikre lik behandling av flyselskaper innenfor EU-EØS-området.

Kommisjonsforordningen ble implementert i norsk rett 3. mars 2014 med hjemmel i luftfartsloven og forskrift om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1082/2012
Basis rettsaktnr.: 300/2012
Celexnr.: 32012R1082

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 27.11.2012
Frist returnering standardskjema: 08.01.2012
Dato returnert standardskjema: 02.12.2013
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 14.02.2014
Nummer for EØS-komitebeslutning: 024/2014
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 20.02.2013
Høringsfrist: 12.04.2013
Frist for gjennomføring: 15.02.2014
Dato for faktisk gjennomføring: 03.03.2014
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 18.03.2014

Lenker