Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 837/2012 av 18. september 2012 om godkjenningen av 6-fytase (EC 3.1.3.26) produsert av Aspergillus oryzae (DSM 22594) som fôrtilsetningsstoff til fjørfe, avvent smågris, slaktegris og avlspurker (innehaver av godkjenningen DSM Nutritional Products)...

Commission Implementing Regulation (EU) No 837/2012 of 18 September 2012 concerning the authorisation of 6-phytase (EC 3.1.3.26) produced by Aspergillus oryzae (DSM 22594) as feed additive for poultry, weaned piglets, pigs for fattening and sows (holder of the authorisation DSM Nutritional Produc...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 05.10.2012

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 26.10.2012

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten omhandler godkjenning av et enzympreparat, 6-fytase, som fôrtilsetningsstoff til flere dyrearter. Det er framstilt ved hjelp av en genmodifisert stamme av Aspergilus oryzae (DSM 22594). Preparatet er klassifisert i kategorien Zootekniske tilsetningsstoffer og den funksjonelle gruppen Fordøyelsesfremmende stoffer. Preparatet er vurdert av European Food Safety Authority, EFSA, som finner det trygt i bruk, og at det har effekt ved å øke utnyttelsen av fosfor i fôr hos alle dyrearter. Videre er det satt en minste grense for innhold i fullfôr for at preparatet skal ha ønsket effekt. Grenseverdien er 1 000 FYT/kg i fôr til avlspurker og 500 FYT/kg til de andre. (FYT er uttrykk for enzymaktivitet). Anbefalt dosering er også angitt. 6-fytasen bør brukes i fôr som inneholder over 0,23% fytinbundet fosfor. Det foreligger analysemetode for enzymet. Godkjenningen har varighet fram til 9. oktober 2022. Den er gitt i samsvar med vedtak i EU-kommisjonens faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen, seksjon fôrvarer.

Merknader

Rettslige konsekvenser: 

Rettsakten medfører endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser:

Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet, da mange tilsvarende preparater allerede er godkjent og i bruk. Fôrindustrien får enda et fytasepreparat å velge blant. Da dette enzymet kan brukes i fôr til flere dyrearter, kan det føre til kostnadssparing hos fôrindustrien, da ett preparat har flere formål. Hvorvidt industrien ønsker å ta det i bruk, avhenger av praktiske og økonomiske forhold hos den enkelte virksomhet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 837/2012
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32012R0837

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.10.2012
Frist returnering standardskjema: 18.10.2012
Dato returnert standardskjema: 31.10.2012
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 01.02.2013
Nummer for EØS-komitebeslutning: 005/2013
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 06.11.2012
Høringsfrist: 20.12.2012
Frist for gjennomføring: 02.02.2013
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker