Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 839/2012 av 18. september 2012 om godkjenningen av urea som fôrtilsetningsstoff til drøvtyggere...

Commission Implementing Regulation (EU) No 839/2012 of 18 September 2012 concerning the authorisation of urea as a feed additive for ruminants...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 05.10.2012

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 26.10.2012

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten omhandler re-godkjenning av urea som fôrtilsetningsstoff til drøvtyggere der drøvtyggerfunksjonen er veletablert. Preparatet er klassifisert i kategorien Tilsetningsstoffer med ernæringsmessige egenskaper og den funksjonelle gruppen Urea og dets derivater. Preparatet er vurdert av European Food Safety Authority, EFSA, som finner det trygt for folkehelse, dyrehelse og miljøet på de omsøkte betingelsene. Urea er effektivt som en kilde for ikkeprotein-nitrogen (NPN) ved mikrobiell fordøyelse i vomma hos drøvtyggere. Høyeste godkjente mengde urea skal bare brukes når fôret er rikt på lettfordøyelige karbohydrater og lite løselig nitrogen.

Betingelsene for godkjenning av urea er noe endret siden det første gang ble godkjent. Derfor er det gitt en overgangsperiode fram til 19. mai 2013, der virksomhetene som produserer eller bruker urea i fôret, kan merke produktene i tråd med gammelt regelverk. Det er også åpnet for å kunne bruke opp eksisterende lager av urea og fôrvarer som inneholder urea, produsert i samsvar med den tidligere godkjenningen. Grensen for største tillatte innhold av urea i fullfôr til drøvtyggere på 8 800 mg/kg, og urea-N skal ikke utgjøre over 30 % av total nitrogentilførsel i daglig fôrrasjon. Ved merking av fôr som inneholder urea skal det angis: "Urea skal bare brukes til drøvtyggere som har utviklet en vomfunksjon", og "Tilvenning til høyeste tillatte dose av urea skal skje gradvis".

Godkjenningen har varighet til 19. november 2022. Den er gitt i samsvar med vedtak i EU-kommisjonens faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse, seksjon fôrvarer.

Merknader

Rettslige konsekvenser:

Rettsakten medfører endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319, om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser:

Siden urea allerede er et godkjent fôrtilsetningsstoff, vil ikke rettsakten få konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet. For fôrindustrien er det fordelaktig at det er gitt overgangsordninger både for omsetning av fôrvarer som er merket etter tidligere regelverk og ved at eksisterende lagervare kan brukes opp. Det gir en glidende overgang til nytt regelverk, industrien får tid til å tilpasse seg og allerede produsert fôr kommer til nytte. Merkingen, som presiserer bruksområdet, er en nyttig informasjon til husdyrholdere som bruker fôrvarer der urea inngår. Slik kan dyra fôres riktig, og en unngår dårlig tilvekst, redusert melkeytelse og i noen tilfelle syke dyr. Tilsetning av urea i fôr medfører også redusert bruk av andre proteinkilder, og kan gjøre fôret billigere i innkjøp.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 839/2012
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32012R0839

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 28.09.2012
Frist returnering standardskjema: 09.11.2012
Dato returnert standardskjema: 31.10.2012
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 01.02.2013
Nummer for EØS-komitebeslutning: 005/2013
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 06.11.2012
Høringsfrist: 20.12.2012
Frist for gjennomføring: 02.02.2013
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker