Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 842/2012 av 18. september 2012 om godkjenningen av et preparat av lanthankarbonat-oktahydrat som fôrtilsetningsstoff til hund (innehaver av godkjenningen Bayer Animal Health GmBH)...

Commission Implementing Regulation (EU) No 842/2012 of 18 September 2012, concerning the authorisation of a preparation of lanthanum carbonate octahydrate as a feed additive for dogs (holder of the authorisation Bayer Animal Health GmBH)...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.10.2012

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 26.10.2012

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er fastsatt i EU og innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten omhandler godkjenning av et lanthanum-preparat som fôrtilsetningsstoff til hund. Preparatet ble godkjent til bruk i kattefôr i 2008. Det er klassifisert i kategorien Zootekniske tilsetningsstoffer og den funksjonelle gruppen Andre zootekniske tilsetningsstoffer. Hensikten med tilsetning av lanthankarbonat oktahydrat CAS nr. 6487-39-4 i fôret er å redusere utskillelsen av fosfor i urin hos hund, og dermed unngå belastning på nyrene. Preparatet er vurdert av European Food Safety Authority (EFSA), som finner det trygt i bruk til omsøkt formål. Det har ønsket effekt, og reduserer fosforets biotilgjengelighet hos voksne hunder. Langtidsvirkning ved bruk av preparatet er imidlertid ikke undersøkt, da effekten er vanskelig å måle.

Det er fastsatt grenser for tillatt innhold av preparatet i hundefôr. Minste tillatte innhold er 1 500 mg/kg og høyeste er 7 500 mg/kg. Det skal tilsettes våtfôr med tørrstoffinnhold mellom 20-25 %, og anbefalt tilsatt mengde kan variere mellom 340 og 2 100 mg/kg tørrstoff. I bruksanvisningen skal det oppgis at fôr som inneholder preparatet bare skal brukes til voksne hunder, og det skal ikke brukes samtidig med fôr som har høyt fosforinnhold. 

Godkjenningen i forordningen er gitt i samsvar med uttalelse fra den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse, seksjon fôrvarer. Den har varighet til 9. oktober 2022.

Merknader

Rettslige konsekvenser:

Rettsaken medfører endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser:

Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet.

Ved å tilsette preparatet i fôr til eldre hunder, vil en kunne redusere opptaket deres av fosfor fra fôret og dermed begrense faren for kronisk nyresvikt. Tilsetningen til fôr er vurdert slik at fôret ikke skal klassifiseres som diettfôr. Tilsetning av preparatet kan være positivt av dyrehelse/-velferdsmessige årsaker. Hvor mye tilsetningen vil fordyre fôret, er ikke kjent.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon der Landbruks -og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Siden alt det vesentlige av våtfôr til hund i Norge innføres fra EØS-stater, vil sannsynligvis fôr med dette tilsetningsstoffet bli omsatt i Norge også. Siden langtidsvirkningen er lite avklart og annen dokumentasjon stort sett bygger på erfaringer fra kommersiell bruk, kan en ikke være sikker på at preparatet har effekt eller om det kan ha negative virkninger. Men EFSA går god for bruken, og preparatet har vært brukt i kattefôr i flere år, uten at problemer er meldt. Det var delte meninger i EU-kommisjonens faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse, seksjon fôrvarer, men avstemningen endte med enstemmig godkjenning.

Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 842/2012
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32012R0842

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 28.09.2012
Frist returnering standardskjema: 09.11.2012
Dato returnert standardskjema: 31.10.2012
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 15.03.2013
Nummer for EØS-komitebeslutning: 032/2013
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 06.11.2012
Høringsfrist: 20.12.2012
Frist for gjennomføring: 16.03.2013
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker