Fôrtilsetningsstoffer

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 838/2012 av 18. september 2012 om godkjenningen av Lactobacillus brevis (DSMZ 21982) som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter...

Commission Implementing Regulation (EU) No 838/2012 of 18 September 2012 concerning the authorisation of Lactobacillus brevis (DSMZ 21982) as a feed additive for all animal species...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 09.10.2012

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 26.10.2012

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten omhandler godkjenning av Lactobacillus brevis (DSMZ 21982) som et fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter. Preparatet er klassifisert i kategorien Teknologiske tilsetningsstoffer og den funksjonelle gruppen ensileringsmidler. Det er vurdert av European Food Safety Authority (EFSA), som finner det trygge for folkehelse, dyrehelse og for miljøet. Preparatet kan forbedre resultatet av ensilering ved å øke produksjonen av eddiksyre som vil resultere i bedre holdbarhet av fôret. Det er fastsatt en grense for minste tillatte innhold for preparatet med et minimum innhold av 8 x 1010 KDE/g av tilsetningsstoffet (KDE er kolonidannende enheter).

Godkjenningen har varighet til 9. oktober 2022. Den er gitt i samsvar med vedtak i EU-kommisjonens faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse, seksjon fôrvarer.

Merknader

Rettslige konsekvenser:

Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser:

Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet, da preparatet allerede er i bruk. Hvorvidt fôrindustrien vil ta i bruk dette preparatet, vil avhenge av praktiske og økonomiske forhold ved den enkelte virksomheten.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 838/2012
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32012R0838

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 28.09.2012
Frist returnering standardskjema: 11.09.2012
Dato returnert standardskjema: 31.10.2012
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 01.02.2013
Nummer for EØS-komitebeslutning: 005/2013
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 06.11.2012
Høringsfrist: 21.12.2012
Frist for gjennomføring: 02.02.2013
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker