Fôrtilsetningsstoffer

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 849/2012 av 19. september 2012 om godkjenningen av et preparat av sitronsyre, sorbinsyre, thymol og vanillin som fôrtilsetningsstoffer for slaktekyllinger, kyllinger oppdrettet for egglegging, fjørfearter av mindre økonomisk betydning for slakting og...

Commission Implementing Regulation (EU) No 849/2012 of 19 September 2012 concerning the authorisation of the preparation of citric acid, sorbic acid, thymol and vanillin as a feed additive for chickens for fattening, chickens reared for laying, all minor avian species for fattening and reared for...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.10.2012

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 26.10.2012

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten omhandler godkjenningen av et preparat av ulike organiske syrer og smaksstoffer til bruk til flere dyrearter. Preparatet er klassifisert i kategorien Zootekniske tilsetningsstoffer og den funksjonelle gruppen Andre zootekniske tilsetningsstoffer (for å øke produksjonsevnen). Det er vurdert av European Food Safety Authority (EFSA), som finner det trygt for dyrehelse, folkehelse og for miljøet. Preparatet er allerede tillatt for bruk for avvent smågris og har potensial til å forbedre ytelsen til de gjeldende dyreartene. Hvert 100 g av preparatet inneholder 25 g sitronsyre, 16,7 g sorbinsyre, 1,7 g thymol og 1 g vanillin.  For slaktekyllinger, kyllinger oppdrettet for egglegging, fjørfearter av mindre økonomisk betydning for slakting og oppdrettet for egglegging er det fastsatt en grense for minsteinnhold av preparatet på 200 mg/kg fôr for at det skal ha ønsket effekt. For avvente dyr fra grise-familien andre enn tamgris er grensen fastsatt på 1000 mg/kg fôr.Det er angitt analysemetode for preparatet.

Godkjenningen i forordningen er gitt i samsvar med uttalelse fra den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse, seksjon fôrvarer. Den har varighet til 10. oktober 2022. 

Merknader

Rettslige konsekvenser:

Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser:

Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet, da preparatet allerede er i bruk. Hvorvidt fôrindustrien vil ta i bruk dette preparatet, vil avhenge av praktiske og økonomiske forhold ved den enkelte virksomheten.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 849/2012
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32012R0849

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 28.09.2012
Frist returnering standardskjema: 09.11.2012
Dato returnert standardskjema: 31.10.2012
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 15.03.2013
Nummer for EØS-komitebeslutning: 032/2013
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 06.11.2012
Høringsfrist: 21.12.2012
Frist for gjennomføring: 16.03.2013
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker