Klargjøring - auksjoneringstidspunkter

Beslutning 1359/2013/EU om endring av kvotedirektivet for å klargjøre bestemmelser om tidspunkter for auksjonering av klimakvoter

Decision 1359/2013/EU of the European Parliament and of the Council amending Directive 2003/87/EC clarifying provisions on the timing of auctions of greenhouse gas allowances

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 29.10.2012

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 06.02.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: III. Luft

Status

Rettsakten ble vedtatt i EU 17.desember 2013.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer EUs klimakvotedirektiv (direktiv 2003/87/EF) artikkel 10(4) om auksjonering av klimakvoter for å gjøre det helt klart at Kommisjonen kan justere tidspunktene for auksjonering av klimakvoter. Dette er en myndighet som Kommisjonen har ment at den har hatt, og det er også tidligere gjennomført endringer i auksjoneringsprofilen (tidspunkt for auksjonering) med hjemmel i den opprinnelige bestemmelsen. Endringene som ble gjort var å auksjonere en viss andel kvoter for perioden 2013-2020 i 2012, først og fremst av hensyn til behovet energiselskaper har for å sikre seg kvoter for framtidig produksjon. Endringsforslaget er således bare en klargjøring, ikke en reell økning i Kommisjonens myndighet.

Beslutningen innebærer at EU-kommisjonen i særlige tilfeller kan endre tidspunktene for auksjonering av klimakvoter i perioden 2013-2020, for å sikre at kvotemarkedet fungerer slik det skal. Beslutningen slår også fast at auksjoneringstidspunktene kun kan endres én gang, for maksimalt 900 millioner kvoter.


Merknader

Rettsakten er hjemlet i EU-traktaten art 192.

Klimakvotedirektivet, som endres gjennom denne rettsakten, er allerede innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett. Norge inngår i det harmoniserte europeiske kvotesystemet. Staten får inntekter gjennom auksjonering av klimakvoter. Eventuelle endringer av tidspunktene for auksjonering av klimakvoter vil påvirke når staten får sine inntekter. Rettsakten krever ikke regelverksendringer i Norge, og har ingen administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten ble 6. februar 2014 behandlet i Spesialutvalget for miljø, der Landbruks- og matdepartementet, Olje- og energidepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Samferdselsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Miljøverndepartementet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettakten er en endring av en rettsakt som allerede er innlemmet i EØS-avtalen, og anses EØS-relevant og akseptabel. Rettsakten presiserer Kommisjonens myndighet, en myndighet Norge tidligere har lagt til grunn at Kommisjonen allerede hadde. Rettsakten er således ikke kontroversiell for Norge. Norge mener denne endringen er nødvendig og ønskelig for å gi støtte til EU-kommisjonens arbeid med tiltak i kvotemarkedet for å heve prisnivået fra et uønsket lavt nivå.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.: KOM(2012)416
Rettsaktnr.: 1359/2013
Basis rettsaktnr.: 2003/87/EF
Celexnr.: 32013D1359

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 14.01.2014
Frist returnering standardskjema: 25.02.2014
Dato returnert standardskjema: 20.02.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 27.06.2014
Nummer for EØS-komitebeslutning: 140/2014
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 26.08.2014

Lenker