Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Miljøretningslinjene

Revisjon av Kommisjonens retningslinjer for offentlig støtte til miljøformål - miljøretningslinjene ...

Revision of the European Community guidelines on state aid for environmental protection - the environmental guidelines...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 30.10.2012

Spesialutvalg: Offentlig støtte

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Kommisjonen har ikke lagt frem noe forslag til nye miljøretningslinjer. Når nye retningslinjer vedtas vil ESA adoptere en EØS-tilpasset versjon. Det er fremdeles ESAs/Kommisjonens miljøretningslinjer fra 2008 som gjelder.

Norske myndigheter sendte den 19. oktober norsk høringssvar på Kommisjonens spørreskjema. I brevet til Kommisjonen beskrives bruken av miljøstøtte i Norge, samt norske myndigheters forslag til endringer i revisjonsprosessen.

EU Kommisjonen har igangsatt en reform av regelverket om offentlig støtte, herunder alle retningslinjer for godkjenning av offentlig støtte. Retningslinjene for miljøstøtte skal i denne forbindelse også endres. De eksisterende retningslinjene er fra 2008. I første omgang har Kommisjonen sendt ut et spørreskjema for å hente inn informasjon om hvordan regelverket praktiseres i dag og hva som eventuelt bør utbedres. Kommisjonens spørreskjema dreier seg om alle former for miljøstøtte, både den støtten som omfattes av miljøretningslinjene og støtte til miljøformål som er forhåndsgodkjent etter det alminnelige gruppeunntaket for offentlig støtte. Gruppeunntaket og retningslinjene er bygget over samme lest, men støtte som kan tillates etter retningslinjene er mer omfattende og konkurransevridende.


Merknader

Retningslinjer for støtte til miljøformål beskriver kriterier for når Kommisjonen (ESA for Norges del) kan godkjenne støtte som i utgangspunktet er ulovlig. Dette betyr at støtte må oppfylle vilkårene i retningslinjene for å kunne godkjennes. Retningslinjene er såkalt "soft law", ikke bindende rettsakter, men er bestemmende for skjønnet til ESA/Kommisjonen. De er derfor indirekte avgjørende for hvilket handlingsrom norske myndigheter har til å gi økonomisk støtte miljøtiltak.

Endringer i retningslinjene vil ikke medføre endring i norsk regelverk. Derimot vil endringer i det alminnelige gruppeunntaket medføre endring i Forskrift om unntak fra notifikasjonsplikt for offentlig støtte (FOR-2008-11-14-1213).

Sakkyndige instansers merknader

Kommisjonens spørreskjema har vært forelagt spesialutvalget for offentlig støtte. På bakgrunn av tilbakemeldinger fra spesialutvalget har FAD utarbeidet et samlet høringssvar fra norske myndigheter. Enova er den største aktøren for distribuering av miljøstøtte gjennom Energifondet. Høringssvaret er derfor i stor grad basert på Enovas virksomhet og Enovas erfaring med gjeldende regelverk.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.:

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Fylker og kommuner

Berører fylker og kommuner i vesentlig grad.

Lenker

Til toppen