Nytt europeisk tilsynssystem - ESRB

Europaparlaments- og rådsforordning nr. 1092/2010 av 24. november 2010 om makrotilsyn med finanssektoren på EU-nivå og om opprettelsen av et europeisk råd for systemrisiko - European Systemic Riskboard (ESRB) ...

REGULATION (EU) No 1092/2010 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCILof 24 November 2010on European Union macro-prudential oversight of the financial system and establishing a European Systemic Risk Board...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 03.10.2012

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 06.06.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: II. Banker og andre kredittinstitusjoner

Status

Forordningen trådte i kraft i EU 1. januar 2011 sammen med resten av det nye tilsynssystemet.

Forordningen er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i lov om EØS-finanstilsyn.

Fra 1. januar 2011 ble det i EU etablert et nytt europeisk finanstilsynssystem med formål å styrke tilsynet med hele den europeiske finanssektoren og bedre forutsetningene for finansiell stabilitet. Opprettelsen av Det europeiske råd for systemrisiko, ESRB, er en del av det nye tilsynssystemet.

ESRB har som oppgave å drive makroøkonomisk overvåkning, dvs. overvåkning av systemrisiko i hele finansmarkedet. Rådet samler inn og analyserer  informasjon relevant for finansiell stabilitet generelt, og varsler nasjonale tilsynsmyndigheter og aktuelle europeiske finanstilsynsmyndigheter (EBA, ESMA eller EIOPA) om risikoer som er oppdaget. ESRB kan avgi anbefalinger til enkeltland. Anbefalingene er ikke bindende, men kan offentliggjøres.

Vurdering

Norske myndigheter anser forordningen for å være EØS-relevant.

Det er gjort materielle EØS-tilpasninger til forordningen, jf. EØS-komitebeslutning 198/2016 og omtale i Prop. 100 S (2015-2016). 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1092/2010
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32010R1092

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.01.2014
Frist returnering standardskjema: 01.01.2014
Dato returnert standardskjema: 01.01.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.09.2016
Nummer for EØS-komitebeslutning: 198/2016
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Ja
Art. 103-forbehold: Ja

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 10.05.2016
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker