Rammeavtale HMS i frisørbransjen

Europeisk rammeavtale om vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet i frisørbransjen...

European framework agreement on the protection of occupational health and safety in the hairdressing sector...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 25.10.2012

Spesialutvalg: Personbevegelighet, arbeidsliv og arbeidsmiljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Arbeidsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XVIII. Helse og sikkerhet på arbeidsplassen og likebehandling av kvinner og menn

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Partene i avtalen har bedt Kommisjonen om å foreslå for Rådet at avtalen vedtas som et direktiv. Saken er nå til behandling i Kommisjonen.

Partene i arbeidslivet på europeisk nivå (Coiffure EU og UNI Europa Hair & Beauty) inngikk 26. april 2012 en europeisk rammeavtale om vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet i frisørbransjen. Avtalen bygger på beste praksis i medlemsstatene som har vist seg å være effektiv når det gjelder å redusere helserisikoene på arbeidsplassen, og fokuserer særlig på å forebygge risikoen for skade på hud- og luftveier ved bruk av materialer, produkter og verktøy, samt behovet for tilstrekkelig rom og ventilasjon i salonger der kjemikalier overføres eller blandes.  

Formålet med avtalen er å bidra til å beskytte arbeidstakernes helse og sikkerhet i frisørbransjen gjennom å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø for alle som utfører arbeid i frisørsalonger. Avtalen gjelder både for ansatte i frisørsalonger og selvstendig næringsdrivende.

Avtalen fremhever arbeidsgivers plikt til å risikovurdere arbeidsmiljøet og eventuelt iverksette forebyggende tiltak, og til å kun benytte materialer og produkter som er autorisert på det europeiske markedet og ikke anses skadelige ved yrkesmessige bruk. Avtalen oppstiller blant annet detaljerte krav til risikovurdering, risikoreduksjon, opplæring, informasjon og bevisstgjøring.  

Vurdering

Et eventuelt direktiv ventes å bli EØS-relevant.

Flere av bestemmelsene i avtalen har en langt høyere detaljeringsgrad enn dagens regelverk, og vil evt. være utfordrende å få innlemmet i regelverket slik at det passer inn med øvrig regelverks systematikk og oppbygning. En annen utfordring er at rammeavtalen legger opp til at den også skal gjelde for selvstendig næringsdrivende. Arbeidsmiljøloven setter grensene for pliktsubjektene, slik at dette kan være utfordrende å oppfylle innenfor lovens grenser. Det må i så fall gjøres en utvidelse av virkeområdet for virksomheter som ikke sysselsetter arbeidstakere, eller gis en egen forskrift for denne avtalen som er hjemlet i arbeidsmiljøloven § 1-4.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.:

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Til toppen