Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Retningslinjer for BREF under industriutslippsdirektivet

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2012/119/EU av 10. februar 2012 som gir regler om innhenting av informajon og utarbeiding av BAT referansedokumenter og om deres standard slik dette er fastlagt i Europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/75/EU om industriutslipp

Commission Implementing Decision of 10 February 2012 laying down rules concerning guidance on the collection of data and on the drawing up of BAT reference documents and on their quality assurance referred to in Directive 2010/75/EU of the European Parliament and of the Council on industrial emissions

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.10.2012

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 15.11.2012

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: I. Generelt

Status

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-landene.

Sammendrag av innhold

EU utarbeider BAT referansedokumenter (BREF) for å beskrive beste tilgjengelige teknikker (BAT) for ulike industrisektorer og typer industriell virksomhet. Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2012/119/EU er rammeverk for prosessen med å utarbeide BREF-dokumenter slik at disse blir utformet iht direktiv 2010/75/EU (industriutslippsdirektivet).Det er fastlagt prosedyre for utarbeidelse og revisjon av BREF, regler for beskrivelse av den enkelte BREFs innhold og formål, samt prosedyrer for utarbeidelse av bindende BAT-konklusjoner (både generelle BAT-konklusjoner og bransjespesifikke BAT-konklusjoner om grenseverdier for utslipp). I tillegg er det fastsatt regler for informasjonsutveksling mellom Kommisjonen, medlemslandene, NGOer og industrien. Det er også laget regler for hvordan datainnsamlingen for utarbeidelse og revisjon av BREFer skal foregå.

Merknader

Rettsakten har hjemmel i EU-traktaten (TEUF) artikkel 192. Industriutslippsdirektivet skal gjennomføres i norsk rett. Rettsakten er nødvendig som grunnlag for å utarbeide BREF-dokumenter iht føringene i industriutslippsdirektivet. Norge deltar i noen av EUs komiteer etablert under industriutslippsdirektivet artikkel 75, og har dermed mulighet til å påvirke innholdet i BAT-konklusjonene. Rettsakten legger kun føringer på arbeidsprosessen internt i EU, og har ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for Norge.

Rettsakten skal grupperes i Gruppe 3 (rettsakter som ikke har konsekvenser for norsk lovgivning).

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er behandlet i spesialutvalget for miljø 15. november 2012, hvor Fiskeri- og kystdepartementet, Olje- og energidepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Samferdselsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Miljøverndepartementet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

Vurdering

Rettsakten anses EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2012/119/EU
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32012D0119

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 05.03.2012
Frist returnering standardskjema: 16.04.2012
Dato returnert standardskjema: 15.11.2012
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen